ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ไต้หวัน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

พักไถจง 1 คืน  เถาหยวน 2 คืน

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

 

เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ถ่ายรูปกับ
ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ย่านซีเหมินติง ไถจง

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


04-07 ตุลาคม 2023
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
฿18,589.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00
13-16 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿23,269.00
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00

14-17 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿0.00

19-22 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿23,269.00
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00

21-24 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿23,269.00
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00

22-25 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿19,759.00
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00

25-28 ตุลาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿19,759.00
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองไถจง – โรงล...
 • 07.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินVIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

 • 09.55

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ)  เที่ยวบินที่ VZ562

 • 14.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ

  จากนั้นพาม่านไปเที่ยวชม โรงละครแห่งชาติ (National Taichung Theater) เป็นโรงละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถ้ำเสียง” จึงทำให้กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก และยังเป็นโรงละครที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของไถจงอีกด้วย

  จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งกันที่ ตลาดกลางคืนไถจง ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ของกิน ร้านเสื้อผ้า ร้ านรองเท้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า มีแต่ของกิน ของขึ้นชื่อที่ใต้หวันเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน 

  นครไถจง เป็นนครปกครองโดยตรงในภาคกลางของไต้หวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีป...

  นครไถจง เป็นนครปกครองโดยตรงในภาคกลางของไต้หวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีประชากรราว 2.8 ล้านคน นับเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของไต้หวัน ทั้งเป็นแกนกลางของเขตมหานครไถจง–จางฮว่า ซึ่งเป็นเขตมหานครที่ใหญ่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ นครในปัจจุบันนั้นตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ด้วยการรวมเทศมณฑลไถจง เข้ากับนครไถจงเดิมเพื่อเป็นนครปกครองโดยตรงแห่งใหม่ นครไถจงตั้งอยู่ ณ แอ่งไถจง ชื่อ "ไถจง" อันแปลว่า "ไต้หวันกลาง" นั้นตั้งขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นครองไต้หวัน นครนี้ยังมีสมญาว่า "เกียวโตแห่งฟอร์โมซา" (Kyoto of Formosa) เพราะสงบเงียบและงดงามดั่งนครเกียวโตของญี่ปุ่น เดิมนครไถจงประกอบด้วยหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งกระจัดกระจาย แต่ญี่ปุ่นตั้งใจจะรวมเข้าเป็นนครเพื่อพัฒนา ทำให้ท้องที่นี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลักในเวลาต่อมา นครนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรมหลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปากรแห่งชาติไต้หวัน, โรงละครแห่งชาติไถจง, หอสมุดข้อมูลข่าวสารสาธารณะแห่งชาติ, วงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งชาติไต้หวัน, สวนสาธารณะไถจง, บ้านสวนอู้เฟิงหลิน, และวัดมากมาย

  โรงละครแห่งชาติไถจง เป็นโรงละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ป่นชื่อดัง อิโตะ โตโย (I...

  โรงละครแห่งชาติไถจง เป็นโรงละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ป่นชื่อดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถ้ำเสียง” จึงทำให้กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก ภายในอาคารประกอบด้วย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) ห้องโล่ง (Black Box) และพื้นที่กิจกรรม (Corner Salon) ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งการแสดงและงานประชุมระดับนานาชาติ นอกอาคารยังมีสวนกลางแจ้ง (Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้มานั่งพักผ่อน จึงเป็นอาคารที่น่าแวะมาชมความงามอย่างยิ่ง

  ตลาดกลางคืนจงหัว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไถจง เปิดมานานกว่า 40 ปี แล้ว ตลาดแห่งนี้กลา...

  ตลาดกลางคืนจงหัว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไถจง เปิดมานานกว่า 40 ปี แล้ว ตลาดแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายของนักชิมหลายๆคนทั้งหลาย ด้วยร้านค้ากว่า 400 ร้าน ที่รวบรวมอาหารอร่อยจากทั่วไต้หวัน รวมถึงอาหารนานาชาติ ในราคาประหยัด จนไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมชาวไถจงถึงชอบมาเดินตลาดนัดแห่งนี้บ่อยนัก เพราะมีอาหารมากมาย ให้ได้ชิมกันเพลินเพลิดใจนั่นเอง

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก : Twin Star  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง 2 : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่1)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว

  นำท่านเยี่ยมชม วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้                  

  จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของดอกซากุระบานสะพรั่งรอบ ๆ ทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์

  พาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย


  เทศมณฑลหนานโถว เป็นเทศมณฑลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่...

  เทศมณฑลหนานโถว เป็นเทศมณฑลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเทศมณฑลเดียวของไต้หวันที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ชื่อของเทศมณฑลมาจากคำว่า Ramtau ซึ่งเป็นคำภาษาหงหย่า (Hoanya) ภาษาของชนพื้นเมืองหนึ่งบนเกาะไต้หวัน เทศมณฑลหนานโถวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีชื่อเสียง เช่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหอฮวานชาน และซีโถว เมืองสำคัญในหนานโถว ได้แก่ นครหนานโถว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล และเมืองผูหลี่ ชาต้งติ่งของหนานโถวเป็นหนึ่งในชาอู่หลงที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงที่ปลูกในไต้หวัน

  "วัดเหวินหวู่" หรือ "วัดกวนอู" มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ขอพร โดยสิ่งศั...

  "วัดเหวินหวู่" หรือ "วัดกวนอู" มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ขอพร โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุดของวัดได้แก่ เทพกวนอูและขงจื้อซึ่งชาวไต้หวันรวมทั้งชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาก ผู้คนจึงมักจะ เดินทางมาขอพรให้มีสติปัญญาดี พบเจอแต่ความซื่อสัตย์และมีอายุที่ยืนยาว การขอพรให้มีอายุยืนยาวจะเขียนพรลงบนกระดิ่งประจําปีนักษัตร (ซึ่งมีจําหน่าย) แล้วนําไปเวียนรอบ กระถางธูป 3 รอบ จากนั้นเดินขึ้นบันไดสวรรค์ที่มี 366 ขั้น (แทนจํานวนวันใน 1 ปี) เมื่อถึงด้านบนจึงสั่น กระดิ่งแล้วน่าไปแขวนบนบันไดโดยแขวนให้ตรงกับตําแหน่งวันเกิด แม้ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตระการตาไล่มาตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัด สิงโตหินอ่อนแกะสลักคู่ภาพมังกรปั้นนูนหน้าวิหารและจารึกบนแนวกำแพง แต่บรรยากาศในวัดยังคงสัมผัสได้ถึงความสงบ เมื่อมองกลับออกไปด้านหน้าวัดก็จะเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทรา จุดเริ่มต้นของวัดมาจากการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํ้าริมทะเลสาบสุริยันจันทราเมื่อปี 1919 ระดับนํ้าที่สูงขึ้นทําให้วัดสําคัญ 2 แห่งริมทะเลสาบถูกทําลาย บริษัทญี่ปุ่นซึ่งรับผิดชอบโครงการจึงจ่าย เงินชดเชยโดยสร้างวัดเหวินหวู่ขึ้นมาพร้อมทั้งลงทุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake, 日月潭) เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่...

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake, 日月潭) เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou County) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวไทเป แต่เดิมบริเวณโดยรอบของทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นบ้านเรือนของชาวเซา (Thao, 邵) หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของไต้หวัน มีเนื้อที่ครอบคลุมเกือบ 8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในระดับ 748 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากพื้นผิวบริเวณโดยรอบ ด้วยระดับความลึกของน้ำอยู่ที่ 27 เมตรและมีพื้นที่รอบบริเวณทะเลสาบรวมแล้วประมาณ 7.93 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดยทั่วไปไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงว่ายน้ำในทะเลสาบเนื่องจากความลึกและอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำของน้ำอาจจะเกิดอันตรายได้ ทว่าจะมีการจัดเทศกาลแข่งขันว่ายน้ำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชื่อ “กิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา” (Sun Moon Lake Swimming Carnival) เส้นทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิของทุกปีและมีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคนเลยทีเดียว นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้ว รอบๆ ทะเลสาบสุริยันจันทรายังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่งด้วยกัน อาทิ วัดเหวินอู่ (Wen Wu Temple, 文武廟) ที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากการเพิ่มระดับของน้ำจากการสร้างเขื่อน จึงทำให้วัดเล็กๆ ในบริเวณนั้นถูกย้ายออกไป, เจดีย์ฉืออาน (Ci En Pagoda, 慈恩塔) ถูกสร้างโดยอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในปี 1971 เพื่อระลึกถึงมารดาของท่าน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

 • เย็น

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย

  นำท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดังของ ใต้หวันที่ศูนย์ Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน และเป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นชั้นสำหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป) 

  ไทเป หรือ ไถเป่ย์ เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือประเทศไต้หวัน มีฐานะเป็นนครภาย...

  ไทเป หรือ ไถเป่ย์ เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือประเทศไต้หวัน มีฐานะเป็นนครภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลกลาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวัน อยู่ห่างจากเมืองท่าที่อยู่ทางเหนือ ซึ่งคือนครจีหลง ไปประมาณ 25 กิโลเมตร (16 ไมล์) อาณาเขตของนครไทเปถูกล้อมรอบด้วยนครซินเป่ย์ (นครไทเปใหม่) พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองตั้งอยู่บนแอ่งไทเป ซึ่งเป็นก้นทะเลสาบโบราณ แอ่งไทเปล้อมรอบด้วยหุบเขาที่ค่อนข้างแคบของแม่น้ำจีหลงและแม่น้ำซินเตี้ยน ซึ่งรวมกันเป็นแม่น้ำตั้นฉุ่ยที่ไหลไปตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกของเมือง ไทเปมีประชากรประมาณ 2,646,204 คน (2019) เป็นศูนย์กลางของเขตมหานครไทเป–จีหลง ซึ่งประกอบกับเมืองข้างเคียง ได้แก่ นครซินเป่ย์ (นครไทเปใหม่) และนครจีหลง ประชากรรวมทั้งสิ้น 7,047,559 คน ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 40 ในโลก โดยประมาณหนึ่งในสามของพลเมืองไต้หวันอาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ คำว่า "ไทเป" อาจหมายถึงเขตมหานครทั้งหมดหรือเฉพาะตัวเมืองก็ได้ ไทเปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรมของไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุตสาหกรรมไฮเทคที่สำคัญอีกด้วย ไทเปมีสนามบินให้บริการสองแห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานไทเปซงชาน และท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเปเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ไทเป 101, หอรำลึกเจียงไคเช็ก, วัดต้าหลงตง เป่าอัน, วัดซิงเทียน, วัดหลงซาน, พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ, อาคารทำเนียบประธานาธิบดี, ไทเปเกสต์เฮาส์, ย่านการค้าซีเหมินติง และตลาดกลางคืนอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายไปทั่วเมือง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เมาคง, หยานหมิงชาน, และพุน้ำร้อน ในรายงานข่าว คำว่า ไทเป มักทำหน้าที่เป็นคำเปรียบเทียบซึ่งหมายถึงรัฐบาลกลางของไต้หวัน ซึ่งคล้ายกับคำว่า ปักกิ่ง เมื่อกล่าวถึงรัฐบาลกลางบนจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากสถานะทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนของไต้หวันในระดับสากล คำว่า จีนไทเป จึงมักถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายในการเรียกไต้หวันทั้งประเทศ อย่างในกรณีเมื่อผู้แทนรัฐบาลของไต้หวันเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ หรือนักกีฬาของไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

  ตึกไทเป 101(Taipei 101) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุ...

  ตึกไทเป 101(Taipei 101) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ขนาดที่มีสถานีรถไฟใต้ดินเป็นของตัวเอง ที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆอยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นอกจากการชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงามแล้ว นักท่องเที่ยวยังนิยมมาซื้อพวกของฝาก ของที่ระลึก แม็กเน็ท แก้วน้ำ และเขียนโปสการ์ดส่งไปรษณย์กันด้วย

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก : century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม 3 : นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  นำท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย

  นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhingbin Fishing Harbor) เป็นท่าเรือที่มีความเก่าแก่ และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานแข่งเรือมังกรในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือประมงที่มีชื่อว่า “เรือศิลปะพื้นบ้าน” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนทะเล ทำให้เป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ 

  พาทุกท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย 

  นิวไทเป(New Taipei, 新北市) หรือ Xinbei เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้น...

  นิวไทเป(New Taipei, 新北市) หรือ Xinbei เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย อีกทั้งหลายๆพื้นที่ยังใช้ระบบการเดินทางเดียวกันกับเมืองไทเปด้วย เช่น รถไฟใต้ดิน MRT รวมทั้งระบบรางและรถบัสต่างด้วย

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น (Jiufen) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทา...

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น (Jiufen) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะ เมืองสวยที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้กหวันเมื่อ100 ปีที่แล้วไว้ได้เป็นอย่างที ทันทีที่ก้าวเข้าไปในจิ่วเฟิ้น ก็รู้สึกถึงกลิ่นอายเก่าๆ ได้ทันที แต่ก่อนที่จิ่วเฟิ้นนี้เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองเพราะแร่ท่องคำค่ะ แต่เมื่อแร่ทองคำลดน้อยลงเมืองนี้ก็พลอยซบเซาไปด้วย หลังจากเริ่มมีร้านค้าต่างๆ มาเปิดตามตรอซอกซอย ทำให้จิ่วเฟิ้นกลับฟื้นคืนมามีชีวิตอีกครั้ง ทำให้ทั้งชาวไต้หวันเอง และนักท่องเที่ยวต่างก็เริ่มเข้ามาเที่ยวชมที่นี่กันมากมาย จนทำให้เมืองนี้กลับมาคึกคัก มีสีสัน จนตอนนี้ จิ่มเฟิ้น กลายเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียง และเป็นเหมือนแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งที่ถ้าได้มาเที่ยวไต้หวัน ต้องไม่พลาดแวะมาเที่ยวที่นี่สักครั้งนั่นเองค่ะ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

 • บ่าย

  ช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic shop) มีสินค้ามากมายที่ขึ้นชื่อของใต้หวันและแบรนด์ต่าง ๆ ให้ท่าน ได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันหรือจะนำเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน

  พาท่านไปไหว้ขอพรที่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

  จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค สำคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นตำรับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดชาของใต้หวัน เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน 

  วัดหลงซาน(Lungshan Temple, 艋舺龍山寺)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท...

  วัดหลงซาน(Lungshan Temple, 艋舺龍山寺)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป วัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan) แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก วัดเก่าแก่ส่วนใหญ่ในไต้หวัน มักจะถูกทำลายลงหลายครั้ง จากทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว และฝีมือมนุษย์ในช่วงสงคราม ไม่เว้นแม้แต่วัดหลงซาน ซึ่งเคยถูกทำลายลงมากมายหลายครั้ง แต่ชาวไทเปยังคงศรัทธาและสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งไป จนครั้งล่าสุดได้ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือสิ่งก่อสร้างเดิมอยู่แล้ว แต่ว่ากันว่าทุกครั้งที่สร้างขึ้นมักจะยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าเดิมเสมอ ภายในวัดมีนี้มีจุดเด่นและรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆต้องแวะถ่ายภาพเอาไว้ นั่นก็คือกระถางธูปที่ลานวัดใบหนึ่งจะมีการแกะสลักรูปปั้นคนสไตล์ยุโรป 2 คนสีทองเงางามอยู่บนกระถางซึ่งขัดกับงานสถาปัตยกรรมทุกอย่างภายในวัดนี้ ทำให้ทุกคนที่มามักจะถ่ายรูปจนกลายเป็นกิมมิคเล็กๆของวัดนี้ไปในที่สุด

  ย่านซีเหมินติง(Ximending, 西門町)เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่ส...

  ย่านซีเหมินติง(Ximending, 西門町)เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป(Harujuku of Taipei) ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอก ซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก : century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ 4 : ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานส...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

  พาท่านเดินทางไปช้อป ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการนำสับปะรดมาทำเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน

  จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเท...

  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ซึ่งจะมีภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจำลองการทำงานของท่าน ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วย ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก(Chiang Kai-Shek)เป็นอดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีน(Chinese Nationalist Party) ก๊กมินตั๋ง(Kuomintang, KMT) แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง(Mao Zedong)ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน

 • 15.40

  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ563

 • 18.25

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿18,589.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿18,589
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿22,666
Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿18,589