OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

เยี่ยมชมมรดกโลก ปราสาทคุมาโมโตะ ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน 

ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ เช็คอินแลนด์มาร์คดัง หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน หมู่บ้านจำลองโจไซเอ็น   

ชมวิว 360 องศาไดคันโบ ช้อปปิ้งจุใจ เอาท์เลทพรีเมี่ยม 

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!  

พิเศษ! พัก ออนเซ็น 1 คืน ฟูกูโอกะ 2 คืน เต็มอิ่ม! ▪บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ▪บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิกุ


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


19-23 เมษายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿6,500.00
25-29 เมษายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

10-14 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

17-21 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿33,221.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

11-15 กรกฎาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

19-23 กรกฎาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

26-30 กรกฎาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

12-16 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿30,921.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

26-30 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿30,921.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,000.00

03-07 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿33,221.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

10-14 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

11-15 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

17-21 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

18-22 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ
 • 19.00

  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

 • 23.25

  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  เที่ยวบินที่  FD236 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ –Tosu...
 • 07.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาซากุริ ภายในเมืองซาซากุริเป็นที่ตั้งของ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสักการะบูชาพระคูไค” ซึ่งมีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกันมากมาย โดยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพลางสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาลึกและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวชื่อดังคือ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) สถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พาทุกท่านชม ‘’พระนอน” ขนาดเท่ากับเทพีเสรีภาพ โดยเป็นพระนอนทองสัมฤทธิ์อันดับ 1 ของโลกซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน “พระนอน” หรือ “เนฮัมบุตสึ” คือพระพุทธรูปที่แสดงท่าทางของ  พระพุทธเจ้าตอนเสด็จดับขันธปริ-นิพพานที่นี่มีขนาดใหญ่มากเท่ากับเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กตรงฝ่าเท้าของพระนอนมีลวดลายสลักเอาไว้ โดยสามารถอธิษฐานขอพรของศาสนาพุทธยุคแรกในอินเดีย ลวดลายเหล่านี้สื่อถึงหัวใจของคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์และความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ทางเข้าวัดจะได้พบกับรูปปั้นเทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็นเทพที่ประทานพรและนำความสุขมาให้ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับอุโมงค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นทางเชื่อมหลัก จะได้เข้าไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Shaka Nyorai เทพแห่งชีวิตและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ อีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระ ราคาประมาณ 500 เยน) 

  กฎระเบียบและข้อห้ามในการเข้าชมวัดนันโซอิน *รบกวนนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินเที่ยวชมวัดนันโซอิน

  2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสิ่งมึนเมาอื่นๆ ทุกชนิดในเขตวัดนันโซอิน

  3. ห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกกาลเทศะเข้าเยี่ยมชมวัดนันโซอิน เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อ ครอปท็อป เสื้อผ้าที่เปิดเผยร่างกายจนเกินงาม เสื้อผ้าที่เผยให้เห็นรอยสักชัดเจน เป็นต้น

  4. ห้ามการกระทำอันกีดขวางทางเดินเยี่ยมชม บันได หรือทางสัญจรต่างๆ เช่น การนั่งกีดขวางทางเดิน การนั่งบนขั้นบันได การถ่ายรูปหรือวิดีโอเป็นเวลานาน เป็นต้น

  5. ห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอนอกเหนือจากเขตที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการถ่ายวิดีโอขณะเดินเนื่องจากอาจมีภาพที่ไม่อนุญาตอยู่ในวิดีโอโดยไม่เจตนา

  6. ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ ขาตั้งกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ภายในวัดนันโซอิน

  7. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนความไม่สงบภายในวัดนันโซอิน เช่น พูดคุยเสียงดัง ตะโกนโวยวาย ร้องเพลง เต้น เป็นต้น

  8. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความสกปรกแก่วัดนันโซอิน เช่น ทิ้งขยะเรี่ยราด อาเจียน ถ่มเสมหะ เป็นต้น

  9.  ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชพันธุ์ภายในวัดนันโซอิน เช่น หักกิ่งไม้ เด็ดดอกไม้ เหยียบต้นหญ้านอกเหนือเขตทางเดิน ขีดเขียนต้นไม้หรือดอกไม้ เป็นต้น

  10. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทวรูป อาคาร ภาพเขียน และ ภาพฝาผนัง มิเช่นนั้นจะถือเป็นการกระทำอันไม่ให้เกียรติแก่วัดนั้นโซอินและมีโทษตามระเบียบต่อไป

  11. ห้ามการกระทำอันไม่ให้เกียรติต่อนักบวช เจ้าหน้าที่ และผู้เยี่ยมชมท่านอื่น เช่น ข่มขู่ ทำร้ายทางร่างกายหรือวาจา รวมถึงกริยาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ให้เกียรติ เป็นต้น

  12. โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องน้ำอย่างเคร่งครัด

  13. นอกเหนือจากกฎระเบียบข้างต้น ห้ามการกระทำอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่ผู้เยี่ยมชมท่านอื่น, นักบวช, เจ้าหน้าที่ของวัดนันโซอิน รวมถึงการกระทำอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน

  14. ขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบและเยี่ยมชมกันเป็นกลุ่มตามหลังมัคคุเทศก์

  (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ วัดนันโซอิน มีจัดเทศกาลงานวัดหรือไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เข้าโดยเปลี่ยนเป็นเยี่ยมชมที่ วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน (Heian) โดยพระชื่อดังสุดๆของยุคนั้นนามว่า “โคโบไดชิ(Kobo-Daishi)” สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชั้นสีแดงงดงาม มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ปัจจุบันวัดนี้ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานของเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)  วัดนันโซอิน(Nanzoin Temple, 南蔵院)เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมื...

  วัดนันโซอิน(Nanzoin Temple, 南蔵院)เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ(Sasaguri) จังหวัดฟูกุโอกะ(Fukuoka)แต่กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากๆในวัดนี้ แต่ที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  บุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU BUFFET

 • บ่าย

  พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่ง ประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิถือเป็นสถานที่ชมดอกบ๊วยชื่อดังโดยจะมีต้นบ๊วยปลูกอยู่ทั่วพื้นที่เลย ทำให้เรามองเห็นต้นบ๊วยสวยๆ ได้ตลอดทั้งบริเวณและที่นี่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขายของมากมาย เช่นร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิชื่อดัง และที่โดดเด่นเลยคือ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร จะเห็นได้จากท่อนไม้ที่มาประสานไขว้กันไปมา เหมือนเป็นอุโมงค์ของท่อนไม้เลยคล้ายๆ ผนังถ้ำลึกและเพดานร้านที่เต็มไปด้วยไม้ตกแต่ง ไม้แต่ละชิ้นที่ขัดล็อกเข้าหากันเรียงตัวสลับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่ติด 1 ใน 10 ร้าน ที่ออกแบบสวยที่สุดในโลก จากนั้นไปช้อปปิ้งกันที่ Tosu Premium Outlets มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100,000 ตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศและญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น Coach, Armani, Burberry, Gap, Nike, Adidas, Puma, Levi's, Samsonite, Muji, Uniqlo เป็นต้น สินค้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ นอกจากร้านค้าแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ บริการรับฝากสัมภาระ ฯลฯ

  ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) หนึ่งในที่เที่ยวของ ฟุกุโอกะ ที...

  ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) หนึ่งในที่เที่ยวของ ฟุกุโอกะ ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงศาลเจ้าให้เราไปไหว้ขอพรเท่านั้น แต่รอบๆ ของศาลเจ้า ยังมีทั้งงานสถาปัตยกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ มากมาย ให้ได้เดินเที่ยวกันด้วยค่ะ รวมถึงยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยงดงามที่สุดของฟุกุโอกะ โดยจะมีต้นบ๊วยปลูกอยู่ทั่วพื้นที่เลยนั่นเอง ทำให้เรามองเห็นต้นบ๊วยสวยๆ ได้ตลอดทั้งบริเวณเลย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญด้วย

  "Starbucks" คือร้านกาแฟชื่อดังก้องโลกที่มีสาขามากมายรวมทั้งในไทย ส่วนที่ญี่ปุ่นก...

  "Starbucks" คือร้านกาแฟชื่อดังก้องโลกที่มีสาขามากมายรวมทั้งในไทย ส่วนที่ญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมสุดๆ ซึ่งคนญี่ปุ่นจะเรียกชื่อร้านอย่างย่อๆ ด้วยความคุ้นเคยว่า "สุตาบะ" ในบรรดาร้าน Starbucks มากมายในญี่ปุ่น จะมีบางสาขาที่เรียกว่า Concept Store อยู่ด้วย หมายถึงร้านที่ตกแต่งเป็นพิเศษโดยมีคอนเซปต์บางอย่าง เช่น สไตล์การสร้างตึกของเมืองนั้น ๆ และหนึ่งใน Concept Store ที่โด่งดังจนได้รับการกล่าวว่าเป็นหนึ่งใน Starbucks ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นนั้นอยู่ใกล้กันกับศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifutenmangu) ในจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka)

  โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต(Tosu Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ(Saga) เรียกได...

  โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต(Tosu Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ(Saga) เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู(Kyushu)เลยทีเดียวนะคะ แถมยังไม่ไกลจากฟูกุโอกะ(Fukuoka)หรือนางาซากิ(Nagasaki)แบบที่สามารถเดินทางด้วยรสบัสหรือรสไฟมาแวะช็อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบายเลยล่ะค่ะ โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช็อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมชั่นเด่นๆตลอดทั้งปี สินค้าก็บอกเลยว่ามีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ อาทิ ซูชิ ซาชิมิ ขาปู เนื้อวากิว  

  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

  ที่พัก: Hotel SEKIA Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

  นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นหลายคนคงชอบคำๆนี้มาก เพราะว่าการแช่ออนเซ็นก็เหมือนการได...

  นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นหลายคนคงชอบคำๆนี้มาก เพราะว่าการแช่ออนเซ็นก็เหมือนการได้พักผ่อนจากการทำงาน การพักผ่อนทุกอย่าง ซึ่งการแช่ออนเซ็นมันได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบทำกันมาก เพราะว่ารู้สึกสบาย “ออนเซ็น” ก็คือน้ำแร่ของญี่ปุ่นที่มีความร้อน ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อได้ลงไปแช่แล้วจะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวจะหายไปโดยฉับพลัน เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง ด้วยความร้อนของน้ำแร่จะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นตามร่างกายได้ น้ำแร่ออนเซ็นที่แช่กันก็มาจากน้ำพุร้อนของญี่ปุ่นที่นำมาให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีโอกาสได้ทำงาน ไปหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสลองแช่ดู เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วถ้าไม่ลองอาจจะเรียกได้ว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การแช่ออนเซ็นก็มักจะมีกฎกติกามารยาทที่ต้องปฏิบัติตาม - การแช่ออนเซ็น จะมีการแยกบ่อน้ำพุร้อน ของชายและหญิง ซึ่งมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และเราต้องปฏิบัติตามด้วย ท่านที่ทำงานตามโรงแรมที่มีออนเซ็นให้ลูกค้าแช่เพื่อสุขภาพจะทราบดีอยู่แล้ว ถ้าเดินทางเข้าไปหางานทำต้องรู้เพื่อเป็นความรู้รอบตัวด้วย - ไม่มีการใส่เสื้อผ้าหรือชุดว่ายน้ำใดใดทั้งสิ้นในการแช่ออนเซ็น ต้องเปลือยกายเท่านั้น จะมีผ้าให้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น - ความสะอาดต้องก่อนเป็นอันดับแรก ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนทุกครั้งที่จะลงแช่ออนเซ็นเพราะว่าความสะอาดต้องมาก่อน คงไม่มีนักท่องเที่ยวท่านใดที่ฝ่าฝืนกฎลงไปอาบน้ำฟองสบู่ในบ่อออนเซ็นแน่นอน ทุกครั้งก่อนลงและขึ้นมาต้องอาบน้ำเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วย ไม่เสี่ยงต่อการป่วย - มารยาทในการแช่ออนเซ็นส่วนมากจะไม่มีการไปแอบมองฝ่ายตรงข้าม ไม่มีการถ่ายภาพ เพราะคงเอากล้องหรือว่ามือถือเข้าไปอาจจะตกลงไปในบ่อได้ เก็บไว้ในล็อกเกอร์เพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุด เป็นการพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเหนื่อยจากการทำงาน เหนื่อยจากการหางานทำ เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากสบายเนื้อสบายตัว แนะนำว่าการแช่ออนเซ็นอาจจะช่วยให้คุณหายจากอาการปวดเมื่อยได้

วันที่สาม 3 : คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ - โจไซเอ็น – จุดชมวิวไดคันโบ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีหมีดำคุมะมง เป็นมาสค็อตประจำจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ตัวปราสาทตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601  ใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม จากนั้นนำทุกท่านชม โจไซเอ็น (Josaien) หมู่บ้านจำลองแบบญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 2554 เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคคุมาโมโตะ มีบรรยากาศย้อนยุค เรียงรายไปด้วยร้านค้าและบ้านเรือนไม้ รูปแบบดั้งเดิมที่ประดับประดาด้วยโคมไฟกระดาษและป้ายไม้ ซึ่งรวมทั้งร้านอาหารอร่อยให้ท่านลองลิ้มรสชาติและร้านของฝากไว้ให้ท่านซื้อกลับติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านสู่ จุดชมวิวไดคันโบ (Daikanbo View Point) เป็นจุดชมวิว 360 องศา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูเขาไฟอะโซะ (Aso)และคูจู(Kuju) อยู่บริเวณรอบนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟอะโซะ เกิดจากฝีมือของธรรมชาติหลังเกิดการแตกตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายหมื่นปีก่อน และสถานที่นี้ได้รับการพัฒนาจน มีร้านค้า ร้านอาหาร ค่าเฟ่ไปเปิดให้บริการแก่ผู้ที่เยี่ยมชม นำท่านเดินทางสุ่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออนเซ็นที่โด่งดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมืองสวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน


  ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทญี่ปุ่นสไตล์ ปราสาทบนเนินเขาตั้งอยู...

  ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทญี่ปุ่นสไตล์ ปราสาทบนเนินเขาตั้งอยู่ที่จูโอคุ, เมืแงคุมาโมโตะ, จังหวัดคุมาโมโตะ ปราสาทหลังนี้ได้รับการออกแบบดั่งหอคอยเทนชุดาดุที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และตั้งบนจุดยุทธศาสตร์ที่แท้จริง หอคอยเทนชุคาคุได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งด้วยโครงสร้างคอนกรีตในปี 1960 แต่อาคารรอบๆ ตัวปราสาทที่มีโครงสร้างเป็นอาคารไม้ยังคงมีหลงเหลือบางอาคารจนถึงทุกวันนี้ กล่าวกันว่าปราสาทคุมาโมโตะเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทฮิเมจิและปราสาทมัทซึโมโตะ อาคารทั้ง 13 หลังในอาณาเขตปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ปราสาทคุมาโมโตะยังได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นในหมวดหมู่ ”ปราสาทที่อยากกลับไปเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่ง”ของ TripAdvisor ในปี 2013

  พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นส...

  พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหาร, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของคุมาโมโตะ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน รวมถึงร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก และยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย ของขึ้นชื่อ 3 อย่างของคุมาโมโตะ ได้แก่ ซาชิมิเนื้อม้า (บาซาชิ), รากบัวทอดยัดไส้มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสินค้าจำกัดตามฤดูกาล เช่น ชาส้มยูซุกับขิง ซึ่งจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น ส่วนหน้าร้อนเพลิดเพลินกับร้านแผงลอยที่มาเปิดที่นี่ บริเวณตรงกลางโจไซเอ็นมีเวทีกลางแจ้งที่ติดหลังคา ซึ่งจะมีคนแต่งตัวเป็นซามูไรออกมาแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของปราสาทคุมาโมโตะแบบเข้าใจง่ายและสนุกด้วย ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทคุมาโมโตะ “วะคุวะคุสะ” ก็ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รู้จักกับประวัติของปราสาทคุมาโมโตะผ่านทาง VR และ Projection Mapping หากท่านชื่นชอบคอสเพลย์ สามารถเช่าชุดได้ที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งชุดนินจา, ซามูไร, มะจิมุสึเมะ (สาวน้อยแห่งเมืองปราสาท) ใส่เดินเล่นรอบปราสาทได้

  จุดชมวิว ยอดเขาไดคันโบ(Daikanbo)เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของภูเขาไฟอะโซะ...

  จุดชมวิว ยอดเขาไดคันโบ(Daikanbo)เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของภูเขาไฟอะโซะ(Aso) ที่อยู่บริเวณรอบนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของของภูเขาไฟอะโซะ(Aso) สีความสวยงามของธรรมชาติในแต่ละฤดูแตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือฤดูใบไม้ร่วงที่จะมีทะเลหมอกหนาลอยอยู่ให้เห็นได้มากในช่วงเช้าถึงสายๆของวัน มีวิวของภูเขาอาโซะ(Aso)และคูจู(Kuju)ที่มองแล้วคล้ายกับพระกำลังนอนอยู่ที่กันเรียกว่า Nehanzo บริเวณจุดชมวิวที่ยอดเขาไดคันโบ(Daikanbo)ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างดี เป็นเหมือนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ มีถนนเข้าถึงได้เลย สามารถชมวิวได้ทุกทิศทาง 360 องศา มีร้านค้า ร้านอาหาร และคาฟ่าคอยให้บริการด้วย และด้วยความเปิดกว้างของพื้นที่จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่คนนิยมมาชมดาวกันด้วย

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาท่าน 

 • บ่าย

  จากนั้นพาท่านเดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น ออกแบบสไตล์ยุโรป ร้านค้าตกแต่งสไตล์วินเทจด้วยรูปแบบบ้านอิฐสีน้ำตาลอ่อนและซอกซอยเล็กๆ ตามจุดต่างๆ รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของขุนเขา มีดอกไม้นานาชนิดคอยประดับประดา เพิ่มสีสันสดใส ความมีชีวิตชีวาให้กับหมู่บ้านได้เป็นเท่าตัว ชมความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน้ำพุร้อนทำให้น้ำในสระนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา ในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคคิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนี้ฟุกุโอกะ ยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่สุดในเกาะคิวชูอีกด้วย จากนั้นพาท่านเช็คอินแหล่งช้อปปิ้ง Duty Free Shop ช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และของฝากอีกมากมาย 

  ยูฟุอิน (Yufuin 湯布院町川上) เมืองเล็กๆ สุดน่ารักรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและออนเซ็...

  ยูฟุอิน (Yufuin 湯布院町川上) เมืองเล็กๆ สุดน่ารักรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและออนเซ็นภายใน จังหวัดโออิตะ (Oita Prefecture) ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) ประเทศญี่ปุ่น แต่เห็นเป็นเมืองเล็กๆ แบบนี้ กลับเต็มไปด้วยเสน่ห์ของบ้านเมืองที่ยังคงความคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้ และยังเป็นแหล่งเรียวกังออนเซ็นขึ้นชื่อที่ใครๆ ก็ต้องมาค้างแรมสักคืนสองคืนเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ และแช่ออนเซ็นอุ่นๆ ผ่อนคลาย

  ทะเลสาบคินริน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายุฟุดาเกะ เมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ ประเทศญี...

  ทะเลสาบคินริน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายุฟุดาเกะ เมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้ำพุร้อนจึงทำให้น้ำในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา โดยในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำลอยขึ้นมา ทะเลสาบคินรินถือเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีทัศนียภาพรอบๆ ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว รอบๆ ทะเลสาบมีทางให้เดินไปท่ามกลางธรรมชาติ บางจุดก็ยื่นเข้าไปในทะเลสาบ เหมาะแก่การมาเดินเล่น ถ่ายรูปสวยๆ โดยมีทะเลสาบคินรินเป็นฉากหลัง และหากเดินไปจนถึงบริเวณศาลเจ้าเท็นโซะ (Tenso Shrine) อีกฝั่ง จะเป็นมุมที่เผยให้เห็นวิวของภูเขาแสนอลังการสะท้อนลงบนผิวน้ำของทะเลสาบ ทะเลสาบคินรินมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตาตลอดเพราะเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกัน ภายในบริเวณยังมีสวนเล็กๆ ร้านอาหาร และคาเฟ่ให้บริการอยู่ในละแวกเดียวกันด้วย

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาท่าน 

  ที่พัก: Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books // Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

  สถานท่องเที่ยวกลางคืนที่แนะนำ 

  หลังเข้าสู่ที่พักแนะนำให้ท่านท่องเที่ยว ย่านเทนจิน (Tenjin) ถือว่าเป็นย่าน Down Town ของเมืองฟุกุโอกะ เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง เพราะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่น Tenjin Core, Tenjin Mitsukoshi, Tenjin Daimaru และ Fukuoka Hankyu รวมไปถึงร้านค้าแฟชั่น รับประทานอาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ หรือเป็นย่านฮากาตะ (Hakata) ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการกินอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น ฮากาตะราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หรือร้านอาหารแบบแผงลอย และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย


  อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เพราะเป็น...

  อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เพราะเป็นเสมือนถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆวันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าหลากหลาย รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สามารถเดินเล่น ช้อปปิ้ง ไปได้เรื่อยๆทุกทิศทาง ที่สำคัญ เทนจินยังมีทางเดินใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ที่ตกแต่งทั้งพื้น ผนัง และเผดานสไตล์ยุโรปไว้อย่างสวยงาม เป็นระยะทางเดินยาวมากกว่า 600 เมตร มีร้านค้าและร้านอาหารรวมกันอยู่มากมาย เปรียบแล้วก็คงคล้ายสยามสแควร์ ซึ่งย่านนี้มีห้างหลายๆห้างรวมกัน 4-5 ห้างได้ ซึ่งแต่ละห้างจะเดินเชื่อมกันได้ด้วยทางเดินใต้ดินที่มีรถไฟใต้ดินด้วย เลยสะดวกในการ shopping มากๆเลยทีเดียว

วันที่สี่ 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
 • เช้า

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ 

  ท่านสามารถนั่งรถไฟท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง   

  สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ :

  - ฟูกูโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower)  หอคอยสูง 234 เมตร ตั้งอยู่ในย่านโมโมจิฮามะ เป็นหอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1989 สร้างขึ้นบนที่ดินถมทะเลนอกอ่าวฮากาตะ ฟูกูโอกะทาวเวอร์มีจุดชมวิวอยู่สามระดับ คือ ที่ระดับความสูง 116 เมตร ที่ห้องนั่งเล่นระดับความสูง 120 เมตร และชั้นที่สูงที่สุดที่ระดับความสูง 123 เมตร ให้คุณได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองทางใต้และทะเลทางเหนือได้แบบพาโนราม่า โดยรอบหอคอยเป็นโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมตามขวางที่มีกระจกครึ่งแผ่นจำนวน 8,000 แผ่นปิดไว้โดยรอบ จึงมีชื่อเล่นว่า 'Mirror Sail' และได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวระดับ 7 ริคเตอร์ และแรงลมความเร็ว 65 เมตรต่อวินาที 

  - สวนริมทะเลโมโมจิ (Momochi Seaside Park)   เป็นสวนสาธารณะมีการตกแต่งดีเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และมีส่วนที่ยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน (Marizon) อาคารสไตล์ยุโรป รูปทรงคลาสสิคตั้งโดดเด่น ภายในมีทั้งร้านช้อปปิ้งเล็กๆ น่ารักๆ ร้านอาหาร ภัตตาคาร มุมนั่งพักผ่อน รวมถึงมี Wedding Hall   ฟูกูโอกะทาวเวอร์ (ญี่ปุ่น: 福岡タワー; โรมาจิ: Fukuoka Tawā; อังกฤษ: Fukuoka Tow...

  ฟูกูโอกะทาวเวอร์ (ญี่ปุ่น: 福岡タワー; โรมาจิ: Fukuoka Tawā; อังกฤษ: Fukuoka Tower) เป็นหอคอยสูง 234 เมตร ตั้งอยู่ในย่านโมโมจิฮามะในนครฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น เป็นหอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1989 ใช้เวลาสร้าง 14 เดือน เงินลงทุน 6,000,000,000 เยน ออกแบบโดยบริษัทนิกเก็นเซ็กเก สร้างขึ้นบนที่ดินถมทะเลนอกอ่าวฮากาตะ ฟูกูโอกะทาวเวอร์มีจุดชมวิวอยู่สามระดับ คือ ที่ระดับความสูง 116 เมตร ที่ห้องนั่งเล่นระดับความสูง 120 เมตร และชั้นที่สูงที่สุดที่ระดับความสูง 123 เมตร รอบหอคอยเป็นโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมตามขวางที่มีกระจกครึ่งแผ่นจำนวน 8,000 แผ่นปิดไว้โดยรอบ จึงมีชื่อเล่นว่า 'Mirror Sail' น้ำหนักส่วนที่อยู่ใต้ดินของฟูกูโอกะทาวเวอร์อยู่ที่ 25,000 ตัน ขณะที่ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินหนัก 3,500 ตัน ฟูกูโอกะทาวเวอร์ได้ออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวระดับ 7 ริคเตอร์ และแรงลมความเร็ว 65 เมตรต่อวินาที แต่แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบริเวณหอคอยวัดได้เพียง 6 ริคเตอร์ และแรงลมที่รุนแรงที่สุดวัดได้ 49 เมตรต่อวินาที หอคอยตั้งอยู่ที่ 2-3-26 โมโมจิฮามะ เขตซาวาระ นครฟูกูโอกะ

  สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ(Momochi Seaside Park)ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ นับเป็นส...

  สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ(Momochi Seaside Park)ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ นับเป็นสวนสาธารณะมีการตกแต่งดีไซน์ที่แลดูคูลสุดทีเดียวล่ะค่ะ จากการที่มีการตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน(Marizon) ซึ่งในมาริซอนนี้เองจะมีตกแต่งและออกแบบเน้นไปที่เป็นสไตล์อิตาลีทั้งหมด ภายในนั้นนอกจากจะมีพื้นที่ให้นั่งเล่นรับลมแบบชิลล์แล้วนั้น ยังมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆ รวมไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานด้วย อีกทั้งตัวสวนเองยังมีขนาดที่กว้างขวางและเป็นลักษณะที่เปิดกว้างออกสู่ทะเลฮากาตะ ไม่ว่าจะอยากมาเดินเล่นพักผ่อนเบาๆหรือจะมานั่งทานอะไรเล็กๆน้อยๆท่ามกลางวิวงามๆก็พูดได้เลยว่าดีงามทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ สวนสาธารณะแห่งนี้นั้นยังเป็นจุดที่สามารถเดินไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆอีกหลายแห่งเลยนะคะโดยจะมีจุดน่าสนใจอยู่ 2 แห่งในละแวกนี้ที่อยู่ใกล้มากๆเรียกได้ว่าแค่ข้ามถนนก็ถึงแล้วอย่าง หอคอยฟูกุโอกะ(Fukuoka Tower)ที่ตั้งอยู่ด้านหลังสวนแห่งนี้ และฮอคทาวน์(Hawk Town) ที่เป็นดังศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า สนามเบสบอล รวมไปถึงโรงแรมขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงประมาณ 500 เมตรเท่านั้น

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนำ Ichiran Ramen (ราเมงข้อสอบ) ต้นกำเนิดอยู่ที่ฟุกุโอกะ 

 • บ่าย

  - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ซึ่งย่านแห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง เป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

  - ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม แนะนำชิมอาหารท้องถิ่น ราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื่องใน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ หรือร้านอาหารแบบแผงลอย ที่ขายอาหารหลากหลายตั้งแต่ราเม็ง เกี๊ยวซ่า ไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ไปจนอาหารฝรั่งเศส อาหารป่า และมีกระทั่งบาร์เหล้าด้วยอีกทั้งย่านนี้ยังมี ย่านสถานีฟุกุโอกะและย่าน Tenjin มีที่ให้ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อย่างเช่น ห้างอิวายะ, ห้างฟุกุโอกะ มิตสึโคชิ, ห้างฮากาตะฮันคิว ที่มีตั้งแต่ร้านขายของพื้นเมืองของฮากาตะเอง ไปจนถึงร้านแบรนด์ดัง หรือ ห้าง Canal City Hakata ซึ่งมีทั้งโรงหนัง โรงละคร โรงแรม และศูนย์การค้า 


  ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า “Downtown Area ของเมืองฟ...

  ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า “Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ”ก็ได้นะคะ ซึ่งย่านแห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมืองก็ไม่ปาน แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆของเกาะคิวชูเลยทีเดียวค่ะ บอกเลยว่าสายช็อปต้องตาลุกวาวเนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดินเดินชิลกันแบบจใจสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออกไหนก็จะมีถนนสำหรับเดินเล่น ช้อปปิ้ง ไปได้เรื่อยๆทุกทิศทางกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าถ้าเดินแบบละเอียดๆเนี่ยวันเดียวไม่พอต้องมาซ้ำแน่ๆค่ะ

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำ ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต Yatai ที่ Fukuoka

  ที่พัก: Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books // Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami 3* 

  หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่5) 

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย


 • 08.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD237 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 • 11.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED

  ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AirAsia (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿30,921.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿30,921
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Blossom SAKURA TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿30,921