Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน

ญี่ปุ่น

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน นาริตะ 1 คืน  พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น

สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ที่ สถานีที่ 5

ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ สวนโออิชิปาร์ค

ปราสาทไม้เก่าแก่ ปราสาทมัตสึโมโตะ ธรรมชาติอันงดงาม คามิโคจิ  

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านดังชินจูกุ Gotemba Outlet 


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


20-24 มีนาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿6,500.00
24-28 มีนาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

26-30 มีนาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

08-12 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

10-14 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

17-21 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

22-26 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

25-29 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

06-10 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

12-16 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

14-18 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

19-23 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

21-25 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

26-30 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,000.00

15-19 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 19.00

  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

 • 23.55

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600

  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)


วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเ...
 • 08.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 • บ่าย

  พาทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา

  จากนั้นพาทุกท่านไปชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม 

  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้า ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์

  เรือโจรสลัดมีทั้งหมด 3 ลำ คือ Royal II, Victory และ Empress of Lake Ashi เราได้...

  เรือโจรสลัดมีทั้งหมด 3 ลำ คือ Royal II, Victory และ Empress of Lake Ashi เราได้มีโอกาสนั่งเรือโจรสลัดที่ชื่อว่า รอยัล II (Royal II) ลำใหญ่มากและสวยมาก ตกแต่งด้วยสีแดงและทอง โดยเรือลำนี้ได้ถูกออกแบบตามเรือรอยัลหลุยส์ ซึ่งเป็นเรือรบระดับเฟิร์สคลาสที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ที่ทำหน้าที่เป็นเรือธงให้กับกองเรือรบฝรั่งเศส เรือแล่นครั้งแรกในปี 2556 เป็นเรือโจรสลัดใหม่ล่าสุดจากทั้งหมด 3 ลำ

  หุบเขาโอวาคุดานิ(Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว...

  หุบเขาโอวาคุดานิ(Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำเนี่ยมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี ยิ่งกินยิ่งดีเค้าว่ากันว่าอย่างนั้น หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่ ที่พีคอีกอย่างก็ตรงการเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องมาจากหุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันฟ้าโปร่งๆอีกด้วย การเดินทางมาหุบเขาบอกเลยว่าสบายๆค่ะ เพราะเค้ามีบริการกระเช้าลอยฟ้าให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชิลล์ๆ แต่ถ้าอยากมาเห็นภูเขาฟูจิด้วยนี่ต้องดูพยากรณ์อากาศดีๆหรือเลือกฤดูกาลที่จะมาดีๆนะคะ ไม่งั้นมีอดนะจ๊ะ

  โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone)...

  โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone) ภายในจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาทีเท่านั้นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมากๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างเชียวค่ะ ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือวันไหนฟ้าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกต่างหาก ถือว่าทั้งของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศนี่ดีงามแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้ค่ะ เอ้าท์เลตแห่งนี้จะมีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมีสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากกว่า โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะเห็นได้ว่ามีทั้งแบรนด์สตรีทไปจนถึงระดับพรีเมี่ยมเลยนะคะ ที่สำคัญราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย เรียกได้ว่าเป็นความลงตัวของทั้งสายช็อปปิ้งตัวจริง รวมไปจนถึงคนที่อยากไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิงามๆต่ไม่อยากเดินทางไกลเว่อร์ด้วยล่ะค่ะ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม

  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

  ที่พัก: Fujisan Garden Hotel Onsent 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)


  เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ การได้ปฎิบัติตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นการเรียนรู้อย่...

  เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ การได้ปฎิบัติตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งครับ ถ้าได้ไปถึงญี่ปุ่นแล้ว หนึ่งกิจกรรมที่เราขอแนะนำให้ทุกคนไปลอง คือ แช่ออนเซ็น นี่แหละครับ นับว่าเป็นกิจกรรมดีต่อทั้งสุขภาพกายและช่วยคลายเครียดได้ดี แถมยังได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยก่อน ยิ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราที่เดินเที่ยวกันอย่างเหนื่อยล้ามาทั้งวัน ออนเซ็นจะช่วยผ่อนคลายได้มากเลยครับ ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นแล้ว หากได้แช่บ่อน้ำร้อนกลางแจ้งแล้วมีลมเย็นหรือหิมะตกด้านนอกคงจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนท์น่าประทับใจไม่รู้ลืม ออนเซ็น คือ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่นครับ เกิดจากการที่ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ สามารถปะทุขึ้นมาอยู่จำนวนมาก เมื่อมีการปะทุหรือผุดขึ้นมาของน้ำร้อนจากใต้ดิน ก็เลยกลายเป็นบ่อน้ำร้อนได้ในที่สุดครับ โดยน้ำร้อนที่ซึมผ่านชั้นหินเหล่านั้น จะมีแร่ธาตุต่างๆ สะสมอยู่ ซึ่งแต่ละบ่อที่ปรากฏขึ้นก็มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ ภูมิภาค และสภาพภูเขาไฟที่ให้กำเนิด ตัวอย่างเช่น บ่อออนเซ็นกำมะถัน, บ่อออนเซ็นธาตุเหล็ก, บ่อออนเซ็นซัลเฟต, บ่อออนเซ็นคลอไรด์ เป็นต้น บอกได้ว่าการ แช่ออนเซ็น เป็นธรรมเนียมและกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมานานของคนญี่ปุ่น นอกจากคนญี่ปุ่นที่ชอบแล้ว ยังมีพัฒนาออนเซ็นหลายๆ ที่จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวหลงใหลไปด้วยอีกต่างหาก บางแห่งเปิดเป็นเรียวกัง (ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นสมัยก่อน) ที่มีออนเซ็นกลางแจ้งให้เราไปแวะไปพักผ่อนกัน นอกจากบ่อออนเซ็นกลางแจ้งในป่าในเขาที่เรียกว่า โรเต็นบุระ (Rotenbura) ยังมีออนเซ็นในอาคารให้เราได้แช่เช่นกัน แต่ต่างจากที่เราเห็นในภาพยนตร์อย่างเวลาห้องน้ำที่บ้านเสียมักจะชวนกันออกไปอาบน้ำข้างนอก นั่นเรียกว่า เซนโต (Sento) เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะของญี่ปุ่น น้ำที่ใช้อาบจะเป็นน้ำประปาต้ม ต่างกับออนเซ็นที่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ นอกจากเรื่องของความรู้สึกขณะที่แช่แล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือทำงานมาทั้งวันได้ดีเลยครับ ส่วนประโยชน์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ แขนขาบ่าไหล่จะรู้สึกเบาลง และยังช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น จุดนี้เลยทำให้ผิวดูมีเลือดฝาดหรืออมชมพูขึ้นมาด้วย เป็นผลลัพธ์ที่สาวๆ น่าจะถูกใจ แล้วยังช่วยขับสิ่งอุดตันที่อยู่ภายใต้ผิวของเราด้วยครับ ถ้ามีแผลฟกช้ำก็จะหายไวขึ้น จากที่บอกว่า บ่อออนเซ็นแต่ละแห่งก็มีแร่ธาตุเด่นๆ แตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้จากแร่ธาตุก็ต่างกันไป เราจะมาเล่าคุณประโยชน์คร่าวๆ อย่างแร่ธาตุจำพวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียม จะช่วยเรื่องอาการปวดตามข้อ ทำให้กระดูกแข็งแรง ธาตุกำมะถันจะช่วยลดอาการผิวหนังที่มีผดผื่น โรคความดันโลหิตสูง หรือการอักเสบในหลอดลม ธาตุเหล็กเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจาง คลอไรด์จะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น เหมาะสำหรับคนที่มือและเท้าเย็นง่าย และธาตุจำพวกโพแทสเซียม โซเดียม คลอรีน จะช่วยรักษาสมดุลของน้ำภายในและนอกเซลล์ในร่างกายให้สมดุล การ แช่ออนเซ็น ที่ถูกต้อง ควรทำเพื่อร่างกายของเราเองและความถูกต้องตามธรรมเนียมของญี่ปุ่น โดยเริ่มจากอาบน้ำหรือล้างตัวทำความสะอาดร่างกายก่อนลงไปแช่ครับ เราแนะนำให้ใช้น้ำอุ่นในการราดตัวเพื่อเป็นการให้ร่างกายค่อยๆ ปรับอุณหภูมิก่อนจะลงบ่อ ซึ่งเทคนิคในการราดน้ำ ให้ลากจากปลายทางขึ้นมาหาต้นทาง เช่น จากเท้าขึ้นมาถึงเอว จากมือจนไปถึงหัวไหล่ (คนญี่ปุ่นเรียกว่า Kakeyu) ต้องค่อยๆ ปรับอุณหภูมิร่างกาย หากก้าวลงไปทั้งตัวเลยอาจทำให้หน้ามืดหรือเป็นลมได้ เพราะร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน โดยความร้อนของออนเซ็นจะอยู่ราว 40-44 องศา หากคุณเที่ยวตอนญี่ปุ่นหน้าหนาวแล้วกระโดดลงบ่อออนเซ็น ร่างกายรับไม่ไหวแน่ๆ ครับ ซึ่งวิธีแช่แบบคนญี่ปุ่น ควรเริ่มจากลงแค่ครึ่งตัวก่อน (Hanshin-yoku) น้ำจะสูงถึงระดับเอว สามารถขยับแขนขาเพื่อช่วยให้ร่างกายชิน จากนั้นค่อยลงแช่เต็มตัวจนน้ำสูงถึงระดับไหล่ (Zenshin-yoku) มารยาทที่ควรรักษา คือ การไม่ตะโกน หรือไม่ส่งเสียงดังครับ เพราะเราใช้บ่อร่วมกับผู้อื่นอยู่ ส่วนผ้าขนหนูที่หลายคนเห็น เวลาใครที่แช่น้ำร้อนแล้วเอาวางไว้บนศีรษะ นั่นจะต้องเป็นการวางผ้าขนหนูเย็น (อาจนำผ้าขนหนูผืนเล็กนั้นจุ่มน้ำเย็นก่อนลง) ครับ เพื่อช่วยให้เราไม่เกิดอาการเวียนหัวขณะที่แช่น้ำร้อนอยู่ แต่ต้องระวังไม่ให้ผ้าจุ่มลงไปในบ่อน้ำร้อนด้วยนะครับ กฏที่ทราบโดยทั่วกันในทุกบ่อ คือ ห้ามผู้ที่มีรอยสักลงแช่ครับ และหากเป็นครั้งแรกที่ไปออนเซ็นต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะร่างกายยังไม่เคยชินกับความร้อนในระดับสูง ไม่ควรลงแช่น้ำคนเดียว และอย่าลุกออกจากบ่อเร็วเกินไป เนื่องจากการเปลี่ยนอากัปกิริยากระทันหัน อาจทำให้มีโอกาสหน้ามืด และหลังแช่น้ำร้อนเสร็จ ร่างกายจะสูญเสียน้ำเยอะ ต้องดื่มน้ำเข้าไปเพื่อชดเชยครับ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงแช่ เพราะอุณหภูมิของน้ำจะทำให้ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยปกติถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายก็จะรู้สึกวูบวาบได้อยู่แล้ว หากคุณเพิ่งออกกำลังกายเสร็จหรือเพิ่งทานอาหารเสร็จอิ่มๆ ก็อย่าเพิ่งลงแช่ทันที และคนป่วยมีไข้ไม่ควรลงบ่อน้ำร้อนเช่นกัน เนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายสูงอยู่แล้ว ร่างกายไม่ควรได้รับอะไรกระตุ้นเพิ่มอีก

วันที่สาม 3 : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchi...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  จากนั้นนำท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 สถานีที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับการปีนเขาภูเขาไฟฟูจิ เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำ และที่พัก (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นภูเขาไฟฟูจิสถานีที่ 5 ในกรณีอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือทางขึ้นปิดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่ พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเอง)

  จากนั้นพาทุกท่านไปชม สวนโออิชิปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่สำคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก Duty Free โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายของ เช่น วิตามินบำรุงต่างๆ มีสรรพคุณหลากหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม และครีมกันแดด และยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น ลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้
  ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร...

  ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่โดยรอบประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจากโตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ ระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอโดะ ภูเขาไฟฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า "ฟูจิซัง" ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า "ฟูจิยามะ" เนื่องจากตัวอักษรคันจิตัวที่ 3 (山) สามารถอ่านได้ 2 แบบทั้ง "ยามะ" และ "ซัง" เชื่อว่ามีผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงระหว่างนั้นจนถึงยุคเมจิ ภูเขาไฟฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้น ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆ โดยเฉพาะภาพวาดของโฮกูไซ ที่มีให้เห็นในวรรณกรรมและกาพย์กลอนที่สำคัญมากมายของญี่ปุ่น ในอดีตภูเขาไฟฟูจิเป็นที่ฝึกฝนของฐานทัพซามูไร ซึ่งในปัจจุบันฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิและกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานในการเป็นแรงบันดาลใจ ได้กลายเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือศาสนาชินโต พุทธศาสนา และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ภูเขาไฟฟูจิยังมีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในการผลิตภาพเขียนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งนี้ภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ เป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากการที่เป็นภูเขาไฟที่มีรูปร่างสมมาตรและมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขาตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปี

  ซาโด หรือ ชาโด[a] (ญี่ปุ่น: 茶道; โรมาจิ: sadō, chadō; วิถีแห่งชา) หรือ ชะโนะยุ...

  ซาโด หรือ ชาโด[a] (ญี่ปุ่น: 茶道; โรมาจิ: sadō, chadō; วิถีแห่งชา) หรือ ชะโนะยุ (ญี่ปุ่น: 茶の湯; โรมาจิ: chanoyu) ในภาษาไทยมักเรียกว่า พิธีชงชาญี่ปุ่น เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ประกอบด้วยการปรนนิบัติระหว่างการดื่มและการดื่มชาผงสีเขียวหรือมัจจะ การจัดการพบปะกันในวงสังคมเพื่อดื่มมัจจะได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงนับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา รูปแบบของซะโดซึ่งปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ยุคนาระ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านชาคือ เซ็น โนะ ริกิว (千利休) ซาโดมีลักษณะที่เป็นแบบแผน ได้พัฒนาภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็นซึ่งจุดประสงค์สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดเรียบง่าย คือเพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติหัวใจแท้จริงของพิธีชงชาได้รับการบรรยายโดยคำต่าง ๆ เช่น ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากจนที่ประณีต ซาโดยังมีบทบาทสำคัญในด้านชีวิตด้านศิลปะของชาวญี่ปุ่น พิธีชงชาจะเกี่ยวข้องกับการชื่นชมห้องที่ประกอบพิธี ส่วนที่ติดอยู่ในห้องนั้น เครื่องใช้ในการชงชา เครื่องประดับบริเวณพิธี เช่น ภาพแขวนหรือการจัดดอกไม้ สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น การจัดสวน เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากพิธีชงชา และความเป็นพิธีการที่ถือปฏิบัติในพิธีชงชาได้มีอิทธิพลต่อการพัฒนามารยาทของชาวญี่ปุ่นในลักษณะที่เป็นพื้นฐาน ภายหลังที่เซ็น โนะ ริคิว ถึงแก่กรรมใน ค.ศ. 1591 คำสั่งสอนของเขาได้ตกทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนต่าง ๆ ขึ้น เช่นโรงเรียนอูราเซ็งเกะ ที่ดำเนินงานอย่างแข็งขันและมีศิษย์อยู่จำนวนมาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดนากาโนะ (Nagano) จังหวัดที่หลายคนรู้จักในฐานะแหล่งของอร่อย ธรรมชาติสวยงาม และชนบทที่น่าอยู่ ซึ่งความน่าอยู่ของนากาโนะวัดได้จากการที่จังหวัดนี้ติดอันดับจังหวัดที่คนอยากอยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหลายปีซ้อนและนางาโนะเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1998 จากนั้นนำทุกท่านถ่ายภาพด้านนอกปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาท)  ที่โดดเด่นด้วยสีดำของกำแพงและหลังคา จึงเป็นที่มาของชื่อ "ปราสาทอีกา" (คาราซุโจ) ปราสาทแห่งนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและซับซ้อน ประกอบด้วยหอคอยปราสาท 3 หลัง หอบัญชาการ หอคอยสังเกตการณ์ และกำแพงหินล้อมรอบหอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่สำหรับระวังภัย ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2135 ข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมากนัก หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนู เคยเป็นที่ตั้งของตระกูลมัตสึโมโตะ ซึ่งเป็นตระกูลซามูไรที่มีชื่อเสียงในยุคเอโดะอิสระช้อปปิ้ง AEON MALL เป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารรสเลิศ แฟชั่น และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหารสด ผลไม้ ไวน์ อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ อีกมากมาย 

  จังหวัดนางาโนะ (ญี่ปุ่น: 長野県; โรมาจิ: Nagano-ken) เป็นจังหวัดที่ไม่ติดทะเลในป...

  จังหวัดนางาโนะ (ญี่ปุ่น: 長野県; โรมาจิ: Nagano-ken) เป็นจังหวัดที่ไม่ติดทะเลในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู[2] จังหวัดนางาโนะมีประชากร 2,007,682 คน (ข้อมูลเมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2023) และมีพื้นที่ 13,561.56 ตารางกิโลเมตร (5,236.15 ตารางไมล์) ทางเหนือติดกับจังหวัดนีงาตะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดกุมมะ ทางตะวันออกติดกับจังหวัดไซตามะ ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดยามานาชิ ทางใต้ติดกับจังหวัดชิซูโอกะกับจังหวัดไอจิ และทางตะวันตกติดกับจังหวัดกิฟุกับจังหวัดโทยามะ

  ปราสาทมัตสึโมโตะ (松本城 / Matsumoto Castle) สมบัติชาติของญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นส...

  ปราสาทมัตสึโมโตะ (松本城 / Matsumoto Castle) สมบัติชาติของญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1590 นอกจาก นี้เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นเมืองภายใต้อาณัติของปราสาท อาคารหลายหลังจึงมีสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม "คาราสึคุริ" (蔵造り / Kurazukuri รูปทรงแบบคลังสินค้า) ซึ่งยังคงสภาพดีอยู่ เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เลยทีเดียวค่ะ เมืองมัตสึโมโตะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่คุณสามารถไปเยี่ยมชมได้ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองมัตสึโมโตะ (松本市美術館 / Matsumoto City Art Museum) ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับแคว้นชินชู พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จำนวนมากโดยฝีมือของคุซามะ ยาโยอิ (草間彌生 / Kusama Yayoi) ศิลปินชื่อดังระดับโลกผู้มีภูมิลำเนาบ้านเกิดในมัตสึโมโตะ

  อิออนเป็นห้างญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติต้องร้องว๊าว! เหมือนกับเวลาที่คนญี่ปุ่นไปเที่ย...

  อิออนเป็นห้างญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติต้องร้องว๊าว! เหมือนกับเวลาที่คนญี่ปุ่นไปเที่ยวห้างในประเทศอื่นๆเช่นกัน สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วอิออนอาจจะเป็นห้างธรรมดาทั่วไป แต่ด้วยความสดใหม่ของอาหารและสินค้าที่มีมากเป็นพิเศษ ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจมากๆ จริงๆสินค้าหลายชนิดต่างก็ถูกแชร์ลงในโซเชียลให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง เช่น ขนม เหล้าและผลไม้ วันนี้เรารวบรวมมาให้คุณได้อัพเดทกันก่อนใครกับอิออนสาขา Makuhari shintoshin AEON MALL สาขา Makuhari shintoshin เป็น Shopping Mall ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิบะ แบ่งเป็น 4 อาคารใหญ่ๆด้วยกัน เริ่มต้นกันด้วย ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าต่างๆ ถัดไปเป็นโรงภาพยนต์และโรงพยาบาล มาที่นี่ที่เดียวเป็นอันครบ 1.มาถึงแล้วกับฤดูกาลของสตรอว์เบอร์รีที่คนไทยเห็นแล้วเป็นปลื้ม! มุมผลไม้เชิญทางนี้เลยค่ะ ฤดูนี้ก็ต้องยกให้เหล่าตระกูลส้มเขาเลยสตรอว์เบอร์รีเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะชอบมาหาซื้อกันอยู่เป็นประจำ มีทั้งพันธุ์ Amaou (あまおう) , Skyberry (スカイベリー) และพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง Benipokpe (紅ほっぺ) ก็มีนะ 2.ขนมใหม่ๆมากมายต้อนรับฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เห็นแล้วเป็นต้องหยิบ! ขนมญี่ปุ่นไม่ว่าจะฤดูไหนๆก็ถูกใจเราๆกันหมดเลยใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นขนมพวกสตรอว์เบอร์รี บ๊วย และหีบห่อลายซากุระน่ารักๆ วันนี้เราขอนำเสนอขนมประจำฤดูกาลที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆในโลกโซเชียลค่ะ 3.มุมน้ำสลัดหลากรสหลายสไตล์ หลายปีมานี้ชั้นวางขายน้ำสลัดเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะรสชาติของน้ำสลัดที่มาจากต่างประเทศนั้น มีความแตกต่างกับรสชาติน้ำสลัดของญี่ปุ่น อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำสลัดเพิ่มขึ้นตามความต้องการของชาวต่างชาติ 4.ข้าวกับขนมปังกินคู่กับอะไรนะถึงจะอร่อย? ทั้งถูกและดีไม่ว่าจะเป็นทูน่าและข้าวโพดที่มาให้รูปแบบต่างๆ จะเป็นของฝากก็ได้เก๋ๆ ยิ่งแบบหลอดบีบแล้วยิ่งเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนต่างชาติมากๆ 5.แอลกอฮอล์และน้ำผลไม้ รีบซื้ออย่างไว! แน่นอนว่ามาซื้อที่ห้างอิออนทั้งทีก็ต้องได้ราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อแน่นอน ทั้งยังมีให้เลือกมากมายมากกว่าร้าน drug store ด้วยนะ ที่เห็นจะฮิตฮอตอย่างต่อเนื่องเลยก็คือ Horoyoi (ほろよい) น้ำชนิดนี้เริ่มมาจากรส Yuzu flavor ผลไม้คล้ายส้มรสเปรี้ยวสดชื่น เห็นตั้งขายเยอะขนาดนี้แต่ขายหมดภายในวันเดียวก็มีมาแล้วนะจ๊ะ ถ้าให้ต่างชาติพูดถึงชาเขียวที่คุณภาพดีสุดก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นชนิดผง หรือซองชงแบบพร้อมดื่มก็มีมาให้เลือกมากมาย แพ็คเกตหรูดูดี ทั้งยังมีสีสันน่ารักๆอย่างมัทฉะมิลล์ ชาเขียวนมกลิ่นหอม รสซากุระ 6.คัพราเมน ราเมนในรูปด้วยที่ต้องหามาทานให้ได้! ชิบะเป็นอีกแหล่งราเมนเจ้าอร่อยเลยนะคะ คัพราเมนก็เหมือนกัน นอกจากนี้ก็ยังมีที่อะโอโมริ เซนไดและเกียวโตด้วย จะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะ 7.ใครชอบหากับข้าวไปทานกับข้าวสวยร้อนๆเชิญทางนี้เลย พอท้องร้องหน่อย ชาวต่างชาติหลายคนก็คงมองหาอาหารง่ายๆทานสะดวก อาจจะนั่งทานกันแถวเก้าอี้นั่งพักของห้างบ้างละ ซื้อกลับไปทานโรงแรงบ้างล่ะ สินค้าที่ถูกแนะนำลงในโลกโซเชียลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ใช่ว่าจะเป็นสินค้าแปลกใหม่อะไรใช่ไหมคะ กลับเป็นสินค้าที่คนญี่ปุ่นเองก็ซื้อกันอยู่ทุกวี่วัน ความธรรมดาๆแบบนี้ สถานที่ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร ห้างธรรมดาที่คนญี่ปุ่นก็ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆ กลับดูมีเสน่ห์มากในสายตาคนต่างชาติ ความไม่พิเศษแบบนี้หาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

  ที่พัก : Premier Hotel Cabin Matsumoto 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  *กรณีที่พักในเมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองอื่นในจังหวัดนากาโนะ (Nagano) แทนและในระดับใกล้เคียงกัน*

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

  จากนั้นเดินทางสู่ คามิโคจิ (Kamikochi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หุบเขาที่สวยงาม ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโนะ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติจูบุซังกะคุ (Chubu Sangaku) ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มักจะถูกเรียกว่า “ประตูสู่เทือกเขาเจแปนแอลป์” เพราะถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น มีน้ำตก ลำธาร ทะเลสาบ และป่าไม้เขียวขจี เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่น จากนั้นพาทุกท่านชม สะพานคัปปาบาชิ เป็นสะพานไม้โค้งข้ามแม่น้ำชิรากาวะ (Shirakawa River) สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ (hinoki) มีอายุกว่า 100 ปี มีความยาว 17 เมตร กว้าง 4 เมตร และสูง 5 เมตร สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของคามิโคจิ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของที่นี่


  คามิโคจิ (上高地, Upper Highlands) เป็นหุบเขาที่ราบสูงบนภูเขาห่างไกลภายในเทือกเข...

  คามิโคจิ (上高地, Upper Highlands) เป็นหุบเขาที่ราบสูงบนภูเขาห่างไกลภายในเทือกเขาฮิดะ ในภูมิภาคตะวันตกของจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น มันถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติชูบุซังกาคุ ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยอยู่ในรายชื่ออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติพิเศษและสถานที่พิเศษที่มีความงดงามทางทัศนียภาพ[1] บางครั้งเรียกว่า "หุบเขาโยเซมิตีของญี่ปุ่น" แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าหุบเขาในแคลิฟอร์เนียก็ตาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่6)

 • บ่าย

  เดินทางกลับสู่ โตเกีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสมัยใหม่ และพาทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ เช่น  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่นๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึก PEPE ชั้น 8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน (บริเวณใกล้เคียงโรงแรม The Hedistar Hotel Narita มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั้นได้)

  ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย


 • 09.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ601

      (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )


 • 14.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 


  กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED

  ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿34,371.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿34,371
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Blossom SAKURA TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿34,371