Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน5คืน

จีน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ชมเมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี

สะพานกระจกลี่เจียง หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ

 พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  

เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


25-30 เมษายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿5,265.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿5,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง)
 • 11.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

  Ruili Airlines (DR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร


 • 14.40

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) เที่ยวบินที่ DR5042

 • 18.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( เวลาท้องถิ่นที่สาธารณะรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง  (Lijiang) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 และได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก”เพราะมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน

  ลี่เจียง เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉี...

  ลี่เจียง เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรราว 1,100,000 คน มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (大研, Dàyán)

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) 

  ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สอง 2 : เมืองลี่เจียง - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงการีล่า จะมองเห็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทิเบตสาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวทิเบต นำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” 

  ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวเส้นทางต้าหลี่ แ...

  ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวเส้นทางต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน ยังได้รับ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO อีกด้วย ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ําแยงซี ไหลลงมาจากจินชาเฉียง (แม่น้ําทรายทอง) น้ําบริเวณนี้น้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ ความยาว 15 กิโลเมตร ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ําไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป่าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ําไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตํานานกล่าวว่า มีเสื้อตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนาย พราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ําที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้ .. ช่องแคบเสือกระโจน สําหรับนัก ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนช่องแคบเสือกระโจนนี้ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติ และความประหลาดใจของธรรมชาติ ที่ทําให้ เกิดช่องแคบนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพความประทับใจสวยๆ ควบคู่กับธรรมชาติ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) 

  นำท่านสู่ ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (Baishuitai) เป็นธารน้ำไหลแบบขั้นบันไดมีสีขาวของหินปูน ที่เกิดจากการตกสะสมตัวของสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต (คล้ายๆ การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำหินปูน) ทำให้ชั้นตะกอนสีขาวทับถมปกคลุมพื้นดินและเศษซากใบไม้ที่ร่วงหล่น จนเกิดเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบราณแชงกรีล่า อยู่ในเมืองแชงกรีล่าบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบตที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว รู้ความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็กๆ


  ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (Baishuitai) ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นธารน้ำไหลแบบขั้นบันไ...

  ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (Baishuitai) ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นธารน้ำไหลแบบขั้นบันได มีสีขาวของหินปูน ที่เกิดจากการตกสะสมตัวของสารละลายแคลเซียมคาร์บอเน ต (คล้ายๆ การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำหินปูน)

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

  ที่พัก : MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ - พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองลี่เจียง - ร้านบัวหิมะ - เมือง...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5)  

  นำท่านเดินทางสู่วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

  จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบนาพาไห่ (Napahai Lake) ตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เมืองแชงกรีลา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,266 เมตร ด้วยการปกป้องและดูแลเป็นอย่างดีของชาวท้องถิ่น ทำให้มีธรรมชาติที่สวยงาน พื้นน้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา และท้องฟ้า ทุกอย่างเข้ากันได้อย่างลงตัว มองแล้วสบายใจ และจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นทิเบต  ตลอดทางจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นช่วงๆ  มีสัตว์ วัว ม้า หรือจามรี จะมีให้เห็นตลอดระหว่างทาง 
  ชมภาพวัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า วัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัย...

  ชมภาพวัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า วัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต วัดซงซานหลินเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยังเป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

 • บ่าย

  นำทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์จามรี พิพิธภัณฑ์ที่เล่าความเป็นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับจามรี พร้อมโซนจัดแสดงรูปภาพและรูปปั้น โซนการแสดงการผลิตอาหารจากจามรี เพราะที่นี้ถือเป็นฐานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากจามรี อีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี จากนั้นนำท่านแวะร้านบัวหิมะหรือ ครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง รักษาอาการบวมแดงบนผิวหนัง หรืออาการคันตามผิวหนัง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

  นำทุกท่านชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย เมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า

  พิพิธภัณฑ์จามรีทิเบตถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสําคัญของจามรีในชีวิตที่ราบสูงแล...

  พิพิธภัณฑ์จามรีทิเบตถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสําคัญของจามรีในชีวิตที่ราบสูงและสถานะในวัฒนธรรมที่ราบสูง นี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์แต่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่สูงที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมบนที่ราบสูงแสดงภูมิปัญญาและการสร้างของประชาชนบนที่ราบสูง เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์บริจาคโดยทุกสาขาอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) 

  ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ -ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG -หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ(ร...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

  นำทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ 

  *กรณีกระเช้าใหญ่ปิด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

  จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  
  หมายเหตุ: กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรัฐบาลประกาศสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆ จนไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็น ดูโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบทุกกรณี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9)

 • บ่าย

  นำท่านสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(The Valley of Blue Moon) (ค่าทัวร์รวมค่ารถรางทั้งไป-กลับ) ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอ-ควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  

  นำท่านชมสระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากเมืองลี่เจียงเก่า 1 กิโลเมตร และยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ตำนานเล่าขานว่า เคยมีมังกรมาปรากฎใต้น้ำบ้าง บ้างก็บอกผุดขึ้นมาบ้าง โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต

  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่...

  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองลี่เจียงเมืองกรดกโลก ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ หุบเขาแห่งนี้มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของภูเขาหิมะมังกรหยก ว่ากันว่าเมื่อมองจากระยะไกลหุบเขาจะมีลักษณะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวสีน้ำเงินที่ฝังอยู่บนเชิงเขาจึงเป็นที่มาของชื่อเสียนไพเราะที่เหมาะกับความสวยงามของธรรมชาติที่แท้จริง แม้จะได้ชื่อว่าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแต่แม่น้ำของที่นี่นั้นมีสีเขียวครามผสมสีฟ้าเสียมากกว่าและไม่ได้มีเพียงสีเดียวเพราะบางส่วนของแม่น้ำนั้นจะมีสีขาว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกจะทำให้โคลนขาวและเศษหินปูนไหลมาผสมกับแม่น้ำจนเกิดเป็นสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม จนมีชื่อว่า Baishui River ซึ่งจะเกิดขึ้นบริเวณส่วนต่อระหว่างแม่น้ำสีน้ำเงินที่มีชั้นหินเหมือนน้ำตกเรียงซ้อนกันคั่นอยู่ตรงกลางมีความสวยงามดุจเมืองสวรรค์ในเทพนิยายจีน ภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้บริเวณหุบเขาหิมะมังกรหยกนั้นจะมีหิมะปกคลุมที่ยอดเขาตลอดทั้งปีเหมือนกับชื่อของภูเขาที่หุบเนาพระจันทร์สีน้ำเงินนี้จึงมีทัศนียภาพที่สมบูรณ์แบบเพราะมีทั้งยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ยอดเขาสีเขียวชอุ่ม แม่น้ำสีฟ้าคราม แม่น้ำสีขาวและน้ำตก อยู่ในสถานที่เดียวกันเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้เมืองนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและทั่วโลก

  สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดให...

  สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร วิธีการเดินทาง: เเนะนำให้ไปกับทัวร์เพราะเเถวนั้นจะไม่มีรถเเท็กซี่หรือรถประจำทาง ช่วงเวลาที่ควรไป: ได้ทุกช่วงฤดูเพราะอากาศของเมืองลี่เจียง จะเย็นตลอดปี ค่าเข้าชม: 80 หยวน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) 

  ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : สะพานแก้วกระจกลี่เจียง – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา – เมืองโบราณซู่เหอ
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

  นำท่านเดินท้าความเสียวไปกับ สะพานแก้วกระจกลี่เจียง (Lijiang Glass Bridge) สร้างจากกระจกที่มีความแข็งแรงสูง สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 16 ตัน มีความยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีทัศนียภาพสวยๆของภูเขาน้อยใหญ่ ห้อมล้อมสะพานแก้วแห่งนี้อยู่

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา (Baisha Ancient Town) หมู่บ้านที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเอาไว้ และยังคงวิถีความเป็นอยู่แบบดั่งเดิม ทำให้สิ่งแวดล้อมของที่นี่มีความเงียบสงบและเรียบง่าย จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่รู้สึกผ่อนคลาย


  สะพานยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้...

  สะพานยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้วแขวน ที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ถึง 16 ตัน

  หมู่บ้านไป๋ซา (Baisha Ancient Town) เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ยังคงความงดงามของสถาป...

  หมู่บ้านไป๋ซา (Baisha Ancient Town) เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเอาไว้ให้เราได้ชม โดยหมู่บ้านไป๋ซาเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่12)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe ancient town) ตามภาษาของชาว Naxi ที่แปลว่า รวบรวมเงินทอง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 กว่าปี แหล่งท่องเที่ยวที่ยังอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีทั้งบ้านเรือนอาคารแบบเก่า ลำธารน้ำใสและฝูงปลาที่มีต้นน้ำไหลมาจากภูเขาด้านหลัง วิถีการใช้ชีวิตแบบดั่งเดิม มีม้า และนิยมปลูกดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ 

  เมืองโบราณซู้เหอตั้งอยู่ ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของเส้น...

  เมืองโบราณซู้เหอตั้งอยู่ ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณ ที่นี้เป็นหนึ่งในที่ตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดของชนชาติน่าซีและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองโบราณซู้เหอเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลี่เจียง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมืองโบราณซู้เหอเช่นกันถ้ากำแพงผนังกั้นนี้อยู่ด้านนอกประตูใหญ่จะเรียกว่าจ้าวปี้ รูปแบบการสร้างบ้านของคนน่าซีโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ “ซานเหอหย่วน” โดยมีบ้านสามหลังหันเข้าหากันและมีลานบ้านอยู่ตรงกลาง และจะปลูกดอกไม้ในลานเล็กๆ บริเวณสวนใหญ่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ ทั้ง 4 ฤดูกาล จะได้กลิ่นหอมโชยของดอกไม้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมของที่นี่มีความเงียบสงบและเรียบง่าย จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่รู้สึกผ่อนคลายมีความเป็นอิสระ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) 

  ที่พัก : LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่หก 6 : ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่14)

  นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


 • 11.30

  เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) เที่ยวบินที่ DR5041

 • 13.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED

  ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน    ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )


   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Ruili Airlines (DR) สัมภาระโหลดใต้ท้อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 5 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท หรือ 320 หยวน /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿26,321.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿26,321
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿15,000
เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี
เริ่มต้นเพียง ฿15,000
Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,800
Spring ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,800
Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿26,321