Spring ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน

จีน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน ชมความงาม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดู้อน ขอพร วัดลามะ
เช็คอิน เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง อลังการ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ช้อปชิมชิล ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฝู่จิง Surprise Outlet
เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง

พิเศษ ! พัก 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


19-23 เมษายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿29,771.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,605.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿5,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 22.00

  พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน              

  AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า 


วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอัน...
 • 01.15

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที CA980 

  (บริการอาหารบนเครื่อง)


 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

  (สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

  นำทุกท่านสู่ กรุงปักกิ่ง มีชื่อเมืองหลายชื่อ คำว่า ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง หมายถึง เมืองหลวงทางทิศเหนือ เป็นแหล่งไหลเวียนทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา โบราณสถานถูกดูแลรักษาอย่างดีตั้งแต่อดีตได้รับการสืบต่อมาและยังมีการปรากฏให้เห็นอยู่จนปัจจุบัน

  นำท่านชมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน  สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน

  นำท่านเดินเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆ อีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูน้ำและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบอยู่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้าแม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" 


  ปักกิ่ง ในภาษากวางตุ้ง (จีน: 北京; ยฺหวิดเพ็ง: Bākgìng) หรือ เป่ย์จิง[หมายเหตุ 2...

  ปักกิ่ง ในภาษากวางตุ้ง (จีน: 北京; ยฺหวิดเพ็ง: Bākgìng) หรือ เป่ย์จิง[หมายเหตุ 2] ในภาษาจีนกลาง (พินอิน: เกี่ยวกับเสียงนี้ Běijīng (วิธีใช้·ข้อมูล) ) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อแรกเริ่มคือ จี้ (薊) สมัยวสันตสารท (春秋) และสมัยรณรัฐ (战国)เป็นเมืองหลวงของแคว้นเยียน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชื่อ เยียนจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี ค.ศ. 2017 ทั่วกรุงเปย์จิงมีประชากร 21,107,000 คน กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานหลวงราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูง ๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

  จัตุรัสเทียนอันเหมิน (/ˈtjɛnənmən/; จีน: 天安门广场; พินอิน: Tiān'ānmén Guǎngchǎ...

  จัตุรัสเทียนอันเหมิน (/ˈtjɛnənmən/; จีน: 天安门广场; พินอิน: Tiān'ānmén Guǎngchǎng; เวด-ไจลส์: Tʻien1-an1-mên2 Kuang3-chʻang3) เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งชื่อตามประตูเทียนอัน ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นเขตพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสแห่งนี้ประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรชน มหาศาลาประชาชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน และอนุสรณ์สถานประธานเหมา มีขนาด 880 x 550 เมตร (440,000 ตารางเมตร)[3] จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีน นอกประเทศจีน จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดจากการประท้วงและการสังหารหมู่ในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งจบลงด้วยการปราบปรามของทหารอันเนื่องมาจากการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อทั่วโลก ผลกระทบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ส่วนภายในประเทศจีน สิ่งที่เกี่ยวกับการสังหารหมู่ยังคงไม่ทราบโดยชาวจีนส่วนใหญ่เนื่องจากมีการเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการปราบปรามโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามมาตรการจัดการโฆษณากลางแจ้งของเทศบาลปักกิ่ง มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการโฆษณากลางแจ้งในจัตุรัสเทียนอันเหมินและในระยะ 100 เมตรจากด้านตะวันออกและตะวันตกของจัตุรัส นอกจากนี้ รถโดยสารประจำทางที่ผ่านจัตุรัสเทียนอันเหมินก็ห้ามแสดงโฆษณาเช่นกัน ยกเว้นคำขวัญทางการเมืองที่ทำขึ้นในช่วงเทศกาล

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)

  นำท่านสู่ ร้านไข่มุก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ผงไข่มุก จากไข่มุกน้ำจืดที่เลี้ยงในทะเลสาบ

  จากนั้นนำท่านชื่นชมถนนสายวัฒนธรรมถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี จุดเด่นของที่นี่คือมีรถรางผ่านกลางถนนไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวนั่งชมถนนเส้นนี้อย่างสะดวกสบาย และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่โตยังคงโครงสร้างร้านค้าบ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้ รวมทั้งร้านอาหาร ภัตตาคารระดับประเทศ รวมไปถึงคาเฟ่ร้านกาแฟอย่างสตาร์บัคส์ ที่ถูกคัดสรรมาแล้วเพื่อให้ได้เดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง


  ถนนเฉียนเหมิน เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่...

  ถนนเฉียนเหมิน เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจตุรัสเทียนอันเหมิน มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี ปัจจุบัน ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนคนเดิน ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของถนนเฉียนเหมินก็คือ รถรางแบบโบราณที่วิ่งผ่านกลางถนน ให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งชมถนนทั้งเส้นอย่างสบายๆ อีกด้วย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

  ที่พัก : Holiday Inn Express / Royard 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน - ถนนหวังฝู่จิง - เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  

  จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” (Yiheyuan or Summer Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย และเป็นพระราชวังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้าน เทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิงภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว

  นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับอาชีพภาพยนตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีห้องจัดนิทรรศการหลายห้อง ทั้งการฉายภาพบน LED ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ฉายภาพต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและมีการจำลองบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมไปถึงห้องแสดงกล้องและอุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

 • บ่าย

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝู่จิ่ง(Wangfujing Street) ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย แต่ที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของย่านนี้คืออาหาร ซึ่งมีทั้งของพื้นเมืองขึ้นชื่อของประเทศจีน และอาหารแปลกๆ ขึ้นชื่อในด้านของความพิสดาร ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ 

  นำท่านสู่ เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง ภายในเมืองโบราณท่านจะได้ชม สถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรดีเซล หรือหัวรถจักรดีเซลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หัวแรกของจีนก็รวมอยู่ในที่แห่งนี้ และยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์จีนจัดแสดงไว้ และยังมีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

  ที่พัก : Holiday Inn Express / Royard 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) - ร้านยางพารา – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - พักโรงแรม...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

  พาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

  นำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) (Great Wall of Chinal) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีมีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี ด่านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีนที่อยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และยังมีป้อมปราการเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่เปิดให้เข้าชมอีกด้วย


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่7)

 • บ่าย

  นำท่านแวะชม สินค้ายางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน

  จากนั้นนำทุกท่านผ่านชมสนามกีฬารังนก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สนามกีฬาแห่งชาติ บางคนก็เรียกว่า สนามรังนก เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 และใช้ในพิธีเปิด/พิธีปิด โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ตัวอาคารก่อสร้างมีรูปร่างเหมือนรังนกและเปล เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความหวังของมนุษยชาติ และยังมีศูนย์แข่งขันกีฬาทางน้ำแห่งชาติชื่อ “วอเตอร์ คิวบ์” รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดมหึมาและพื้นผิวภายนอกที่ไม่เหมือนใคร คล้ายฟองสบู่ที่ตอนกลางวันเป็นสีฟ้า และตกกลางคืนจะเรืองแสงหลากสีสัน ซึ่งได้รับการชื่นชมและเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย 


 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่8)

  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งมีความเชื่อที่ว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

  ที่พัก : Howard Johnson hot spring resort Beijing 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ร้านหยก – วัดลามะ – Surprise Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวร...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)  

  นำท่านสู่ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองเพชรตามความเชื่อของชาวจีน นำมาทำเครื่องประดับกำไลหยก แหวนหยก สร้อยข้อมือหยก และเครื่องประดับหยกหลากหลายแบบทำจากหยกคุณภาพ เชื่อว่าหยกจะนำโชคเป็นของเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง 

  นำท่านสักการะขอพรเสริมสิริมงคลที่ วัดลามะ หรือ วัดองค์ชายสี่ บางคนรู้จักในชื่อ ยงเหอกง (Yonghe Temple) วัดนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ “คังซีฮ่องเต้ “ใช้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสองค์ที่ 4 ภายหลังที่ฮ่องเต้สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่จึงได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด ที่แห่งนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และธิเบตอย่างลงตัว ภายในวิหารต่างๆ สวยงาม 


  วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดกุ้ยหัว เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประ...

  วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดกุ้ยหัว เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า ไปทางเหนือไปประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ของกรุงลาซา ที่ธิเบต มาไว้ในวัดนี้ มีลักษณะหลังคาเป็นสีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมงดงามมาก จนกลายวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในแถบนี้ โดยในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน ภายในประกอบด้วย วิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบเป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมายรวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ นอกจากนั้นบริเวณรอบวิหารภายในยังเต็มไปด้วยภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย จึงห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายภาพภายใน เพราะแสงแฟลชจะไปทำลายความสวยงามของสีภาพจากธรรมชาติเหล่านี้ได้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่10)

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง Surprise Outlet ตัวอาคารออกแบบเหมือนยุโรป มีสินค้าหลากหลายเช่น หมวก รองเท้ากระเป๋า เสื้อผ้า ทุกเพศทุกวัย และเป็นแบรนด์ชั้นนำ เช่น Adidas, Nike, Kenzo, Alexander McQueen, MLB, Skechers และอื่นๆ อีกมากมาย

  สมควรแก่เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ความประหลาดใจนั้นมาถูกทางมากขึ้นด้วยแบรนด์ที่มีให้เลือกมากมาย และเมื่อร้านค้าต่า...

  ความประหลาดใจนั้นมาถูกทางมากขึ้นด้วยแบรนด์ที่มีให้เลือกมากมาย และเมื่อร้านค้าต่างๆ ดำเนินไป ดูเหมือนจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักชาวจีนที่ถ่ายรูปงานแต่งงานโกดัง Lane Crawford มีความได้เปรียบ มันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ นอกจากส่วนลดเริ่มต้นแล้ว สินค้าบางชิ้นยังมีสติกเกอร์เพื่อระบุส่วนลดเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ดีในการต่อรองราคา อย่างไรก็ตาม ผู้ชายทำคะแนนได้ดีและเลือก Raf Simons, Costume National และ Acne และกางเกงยีนส์บางตัวมีราคาลดลงเหลือ 100RMB สำหรับผู้หญิง แจ็กเก็ตหนังของ Elizabeth & James มีราคา 1,702 หยวน และกระโปรงลูกปัด 3.1 Phillip Lim มีราคาเพียง 1,416 หยวน ลดลงจาก 5,990 หยวน ซื้อต่อครับ ไม่ใช่แบรนด์หรูทั้งหมด ตอนที่เราไปเยี่ยมชม แบรนด์จีน Wo2 มีส่วนลดสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับคอลเลกชั่นใหม่มากมาย รวมถึงชุดเดรสจาก 298 หยวนเหลือ 119 หยวน Bed Bath & Linen ลดราคาเครื่องนอน 70 เปอร์เซ็นต์ และ Mothercare มีส่วนลดสูงสุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ คำตัดสิน เราชอบที่ร้านนี้ไม่ใช่แบรนด์ดังจากต่างประเทศทั้งหมด และ Surprise ก็คัดสรรตัวเลือกดีๆ ในท้องถิ่นมาด้วย นอกจากนี้ ด้วยการเปิดตัวครั้งใหม่ ดูเหมือนว่าจะพร้อมกว่า Sci-Tech ที่จะแข่งขันกับ Florentia Village อันยิ่งใหญ่

 • 20.10

  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที CA979 (บริการอาหารบนเครื่อง)

 • 23.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 •  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

  1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ

  2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

  3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

  (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

  (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง) แบบกรุ๊ป

  สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

  1. หนังสือเดินทาง กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ทำเล่มใหม่ไม่ถึง 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  สแกนพาสปอร์ตทั้งเล่ม(รวมปกหน้า-หลัง) เป็นไฟล์สี เห็นรายละเอียดชัดเจน สแกนทุกหน้าและรวมไฟล์ทั้งหมดเรียงหน้าตามพาสปอร์ตทำเป็นไฟล์ PDF ทั้งเล่มใหม่และเล่มเก่า
  กรณีพาสปอร์ตเล่มเก่าหาย ต้องยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 
  กรณีแจ้งข้อมูลในการทำวีซ่าไม่ถูกต้องและเจ้าหน้าทางการจีนตรวจพบว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้นได้ทั้งหมด ”ตัวอย่าง พาสปอร์ตเล่มเก่าหายและไปทำเล่มใหม่เรียบร้อย แต่แจ้งว่าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเป็นพาสปอร์ตเล่มแรก”
  2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือ เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง 
  กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (นับจากวันเดินทาง) ต้องสแกนสำเนาสูติบัตรแบบสี แบบชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ให้ผู้ปกครองไปทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกนอกประเทศได้ที่เขตหรืออำเภอ และถือเอกสารตัวจริงไป ณ วันเดินทาง (เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่ ต.ม. ขอดู)
  3. กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล หรือ เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล
  ต้องสแกนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล แบบสีและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR CHINA (CA)  สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

  ที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED

  ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน    ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿29,771.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿29,771
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿15,000
เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี
เริ่มต้นเพียง ฿15,000
Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,800
Spring ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,800
Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿29,771