Haven ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน

เวียดนาม

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน 

เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก 

เช็คอิน Mega Grand World สุสานลุงโฮ  Moana Café 

ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย ตลาดไนท์ซาปา

พักซาปา 2 คืน  ฮานอย 1 คืน 

เต็มอิ่ม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


18-21 เมษายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿19,759.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿3,500.00
19-22 เมษายน 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

10-13 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

17-20 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿19,759.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

14-17 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

21-24 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

12-15 กรกฎาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

02-05 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

23-26 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿4,095.00
พักเดี่ยว
฿3,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองลาวไก – ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน -...
 • 03.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 

 • 06.40

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD642

 • 08.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) 

  *บริการอาหารว่าง ขนมปังฝรั่งเศส (บั๋นหมี่) ท่านละ 1 ชิ้น

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง เป็นสองเมืองสำคัญในจังหวัดบริเวณชายแดนกับประเทศจีน เมืองแรกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะจุดทำการค้าที่สำคัญ ส่วนเมืองหลังเป็นเมืองภูเขาที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองชายแดนแห่งนี้ถูกปิดหลังจากเวียดนามทำสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแต่เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญ

  นำท่านแวะช้อปปิ้งตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย ตั้งแต่เสื้อผ้าของที่ระลึก กระเป๋า ของพื้นบ้าน และอื่นๆ รวมไปถึงเพลิดเพลินกับการซื้ออาหารสด และอาหารแปรรูป ได้อีกด้วย


  หล่าวกาย (เวียดนาม: Lào Cai) เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซ...

  หล่าวกาย (เวียดนาม: Lào Cai) เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีน จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 6,383.9 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 602,300 คน ณ พ.ศ. 2551 หล่าวกายและซาปาเป็นสองเมืองสำคัญในจังหวัดบริเวณชายแดนกับประเทศจีน เมืองแรกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะจุดทำการค้าที่สำคัญ ส่วนเมืองหลังเป็นเมืองภูเขาที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ หล่าวกายยังเป็นเมืองหลักของจังหวัดหล่าวกาย และมีชายแดนติดกับเมืองเหอโข่วในมณฑลยูนนานของจีน เมืองชายแดนแห่งนี้ถูกปิดหลังจากเวียดนามทำสงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแต่เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างฮานอย ซาปา และคุนหมิง (จีน) และเป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชินีแห่งภูเขา" จังหวัดหล่าวกายเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ถ้ำธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พลัมจากอำเภอบั๊กห่า ในการสำรวจพื้นที่ในปี พ.ศ. 2472 พบว่าพืชและสัตว์ที่บันทึกโดยนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส (ซึ่งติดตามทีโอดอร์ โรสเวลต์) เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นของภาคเหนือของเวียดนาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทำให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝรั่งเศส

  นำท่านเดินทางชม โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 

  จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ นำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก ขายของมากมายที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท รวมถึงเสื้อผ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ของที่ระลึก และอาหาร ยังสามารถหาซื้ออาหารริมทางและเครื่องดื่มได้ที่นี่ อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

  ที่พัก : Lacasa Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สอง 2 : นั่งรถไฟฟ้าวินเทจ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - เขาฟานซิปัน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - หมู่บ้า...
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษนั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่านพิชิตหลังคาอินโดจีนโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟวินเทจและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นกระเช้าสามสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทางยาวประมาณ 6.3 กม. และสถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที (ราคาทัวร์ไม่รวมรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน)


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ 

  นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับนักท่...

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนซาปา ประเทศเวียดนาม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตตั้งอยู่ห่างจากเมืองซาปาเพียง 3 กม. ทำให้เดินทางสะดวก มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมตลอด หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดำ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตในพื้นที่ภูเขาด้วยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา

  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที...

  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

  ที่พัก : Lacasa Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - สุสานโฮจิมินห์(ด้านนอก)
 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ Bamboo shop ขายสินค้า OTOP พื้นเมืองของเวียดนาม สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ อิสระท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆ มากมาย

  กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประว...

  กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี คำว่า "ฮานอย" มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยนั่นเอง มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 6-7 ล้านคน และในอดีตนั้น กรุงฮานอยยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกด้วย กรุงฮานอย ในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง จึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวมาทัวร์เวียดนามกันอย่างไม่ขาดสาย เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

 • บ่าย

  นำทุกท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิต ท่านเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเวียดนาม เป็นผู้ประกาศอิสรภาพเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้รวบรวมประเทศเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  

  ที่พัก : Moon View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : Mega Grand World - ร้าน Otop – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่า...
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

  นำทุกท่านเดินชมและถ่ายรูป Mega Grand World มีพื้นที่มากกว่า 2 ล้านตารางเมตร และมีร้านค้ามากกว่า 1,000 ร้านรวมไปถึง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงจะแบ่งออกเป็นสองโซน คือ โซนในร่มและโซนกลางแจ้ง โซนในร่มประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ 2 โรงพร้อมระบบ IMAX พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และลานสเก็ตน้ำแข็ง ยังมีสวนสนุกและพื้นที่สำหรับเด็ก โซนกลางแจ้งมีถนนให้เดินเล่น เพลิดเพลินไปกับกสรถ่ายภาพที่ทะเลสาบ และสวนสาธารณะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ในบริเวณ Mege Grand World)

  พาท่านแวะร้าน OTOP เลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายตามอัธยาศัย นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม
  เวนิส - " MINIATURE GRAND WORLD PHU QUOC "ในใจกลางโอเชียนซิตี้ เวนิสเป็นแผนกแรก...

  เวนิส - " MINIATURE GRAND WORLD PHU QUOC "ในใจกลางโอเชียนซิตี้ เวนิสเป็นแผนกแรกที่เปิดขายที่ Mega Grand World Hanoi แผนกย่อย ของเวนิส ถูกสร้าง ขึ้นโดยมีร้านค้าและบริการ 481 แห่งที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์กอทิกซึ่งสืบทอดมาจากแกรนด์เวิลด์ฟูก๊วก โดยดำเนินตามสไตล์เวนิสที่สืบทอดมาจากแกรนด์เวิลด์ฟูก๊วก โดยตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเวนิสที่ทอดยาวไปตามโครงการ สถาปัตยกรรมกอทิกมีความโดดเด่นด้วยหน้าต่างโค้งกว้างรวมกับเสาขอบโรมันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคเรอเนซองส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Mega Grand World Ocean City รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนั้นยิ่งมีความเป็นศิลปะและเย้ายวนใจมากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับพื้นที่การค้าและร้านค้าบริการคือแม่น้ำเวนิสที่อ่อนโยนและงดงาม เสียงของ Grand World Phu Quoc ยังถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างชัดเจนที่ The Venice Grand World Hanoi ผ่านกิจกรรมและงานประจำปีที่จัดขึ้นที่นี่ โดยเฉพาะการล่องเรือในแม่น้ำเวนิส การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชื่อดัง ริมแม่น้ำ เช็คอินที่จตุรัสหอนาฬิกา ฯลฯ . หากคุณเคยมีโอกาสเยี่ยมชม Grand World Phu Quoc คุณจะเห็นว่า "เมืองที่ไม่เคยหลับใหล" แห่งนี้มีชีวิตชีวาและแออัดมากกว่าพื้นที่ Discovery 1, 2, 3 ที่อยู่ติดกันอยู่เสมอ และนั่นคืออนาคตของ Mega Grand โลก. ฮานอย. หาก Ocean City มุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของฮานอยThe Venice ก็คือจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของ Ocean City

  วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะ...

  วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากภาพมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั้นโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ Khai Quoc และได้มาเปลี่ยนเป็น Tran Quoc ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ Le Huy Tong การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กด้านใน เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุเก่าแก่ รูปปั้นแกะสลักอายุเป็นพันปี ต้นมหาโพธิ์ใหญ่ เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะตามประวัติการเกิดขึ้นก็คือ เป็นต้นโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย ที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีความเชื่อกันว่า ต้นมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่มีจุดกำเนิดสืบต่อจากต้นโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งตรัสรู้ มีการสร้างฐานล้อมต้นโพธิ์ไว้ และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จุดชมวิว เนื่องจากที่นี่ตั้งอยู่ในทำเลของทะเลสาบล้อมรอบ สะพานทางเดินที่เลียบบริเวณ จึงมีจุดชมวิวอาทิตย์ตกที่น่าประทับใจ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก การมาที่นี่ซึ่งเป็นศาสนสถานควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ เพื่อแสดงความเคารพด้วย ไม่ว่าจะไปด้วยความศรัทธา หรือต้องการถ่ายภาพประทับใจ ชมของเก่าแก่ก็ตาม แต่ถ้าไปเวียดนาม ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  

 • บ่าย

  นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า เวียดนามทำ สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหารสด อาหารแห้ง ในราคาที่ถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 

  นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม

  ทะเลสาบคืนดาบ Lake of the Returntd Sword หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบฮว่านเ...

  ทะเลสาบคืนดาบ Lake of the Returntd Sword หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม (Horn Kiem) เป็นทะเลน้ำจืดและมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มี่ชื่อเสียงตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเก่า นอกจากนั้นทะเลสาบแห่งนั้ยังมีตำนานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้เป็นตำนานการสร้างชาติเวียดนามว่าในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้ขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่เข้ามารุกรานให้ออกไปจากเวียดนามในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ก็มีตะพาบยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่เจ้ามังกรดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบ

  ถนนสาย 36 street แหล่งช้อปปิ้งของฮานอย มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุที่ชื่อถน...

  ถนนสาย 36 street แหล่งช้อปปิ้งของฮานอย มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุที่ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตอย่างงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่บะเส้น ในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี้จะเป็นแหล่ง Shopping มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬามีทุกแบรนด์เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตให้หลาย ๆ แบรนด์

 • 20.50

  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645

 • 22.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน โดย AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


   ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿17,419.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿17,419
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿14,266
VFD34 Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿4,200
Haven ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿17,419