มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน

จีน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทีนถาน

เช็คอิน หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกสตาร์บัคส์ อุโมงค์เลเซอร์

ช้อปปิ้ง ถนนจื่อฝ่าง ถนนหนานจิง Surprise Outlets

เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างปักกิ่ง สุกี้มองโกล


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


18-23 มิถุนายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿8,775.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿6,500.00
23-27 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿8,775.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 23.30

  พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน              

  AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - หมู่บ้านโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – ร้านกาแฟ STARBUCK RES...
 • 03.40

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA806 

  (บริการอาหารบนเครื่อง)


 • 08.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ประเทศจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อให้สะดวกต่อการนัดหมาย) 

  นำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอ่าวหางโจว เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเจริญพีคที่สุดของจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณชีเป่า (Qibao Ancient Town) หมู่บ้านโบราณมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปี ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ ใช้จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เหมาะแก่การเดินเล่น เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ให้ท่านอิสระเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย พาทุกท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า เป็นต้น

  เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นหนึ่งในสี่นครปกครองโดยตรงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอ...

  เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นหนึ่งในสี่นครปกครองโดยตรงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซี และมีแม่น้ำหฺวางผู่ไหลผ่านกลางเมือง มีประชากรในปี ค.ศ. 2019 จำนวน 24.28 ล้านคน ทำให้เป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน และเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางระดับโลกทางด้านการเงิน นวัตกรรม และการขนส่ง โดยท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก> เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ต่อมาเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากการค้าขายและทำเลที่ตั้งท่าเรือที่เหมาะสม ท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในห้าท่าเรือที่ต้องเปิดให้มีการค้าต่างประเทศหลังสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่ง และได้มีการก่อตั้งเขตการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Settlement) และเขตสัมปทานฝรั่งเศส (Shanghai French Concession) ขึ้นมาตามลำดับ เซี่ยงไฮ้เจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงทศวรรษที่ 1930 หลังจากเกิดเหตุการณ์ยุทธการที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงสงครามจีน–ญี่ปุ่นครั้งที่สอง และหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าครอบครองจีนแผ่นดินใหญ่ในปี ค.ศ. 1949 ทำให้การค้าถูกจำกัดและอิทธิพลในระดับโลกลดลง ในช่วงทศวรรษที่ 1990 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนที่นำโดยเติ้ง เสี่ยวผิง ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาเมืองครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเขตผู่ตง ช่วยทำให้การเงินและการลงทุนจากต่างประเทศกลับมายังเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาด และเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้เป็นเขตการค้าเสรีแห่งแรกของประเทศจีน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)

 • บ่าย

  อลังการร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่มีใหญ่ที่สุดในโลก มีถังคั่วกาแฟทองเหลือขนาด 40 ตัน หรือสูงเท่าตึก 2 ชั้น และมีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีขนมปังที่ทำกันสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

  นำท่านเที่ยวชมย่านเทมส์ทาวน์ (Thames Town) เป็นย่านเมืองใหม่ ที่ได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ริมแม่น้ำ อาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ล้วนออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ ทำให้ที่นี่เป้นที่สนใจของทุกท่านที่มาเยี่ยมชม มีมุมสวยๆ ให้ท่านเลือกถ่ายรูปหลายมุม จากนั้นนำท่านสู่ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว (Chen Wang Miao) เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านสู่ถนนหนานจิง หรือ นานกิง (Nanjing Road) บางคนก็เรียก “หนานจิงลู่” ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : วัดพระหยกขาว – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก) - ร้านยา – หอเต้นร...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  

  นำท่านสู่วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนราและมรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาวัดพระหยกขาว

  เช็คอินแลนด์มาร์ค ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึง หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ The Bund Wai Tan ให้ท่านได้ชมความงามของหาด หาดตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร ตลอดทางแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

 • บ่าย

  แสงสีสาดส่องสวยงามทันสมัย ลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ หลากหลายสีสันทันสมัย ถ่ายรูปด้านนอกกับสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้กับ หอไข่มุก (Oriental Pearl) มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าหอไข่มุก)

  แวะ ร้านยา หรือ ครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง รักษาอาการบวมแดงบนผิวหนัง หรืออาการคันตามผิวหนัง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านถ่ายภาพด้านนอกหอเต้นรำ (Fosun Foundation Bund Finance Center) ตึกนี้มีจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมอยู่ที่ส่วนหน้าอาคาร ซึ่งเป็นม่านไม้ไผ่สีทองขยับหมุนได้ที่ห้อยลงมาจากชั้นสาม ที่นี่ใช้สำหรับกิจกรรมและงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ และงานประชุม ชมความสวยงาม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝ่าง (Street Art) เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ. 1920-1930 ประกอบไปด้วย บ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน แบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีทภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

  อุโมงค์เลเซอร์ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเซี่ยงไฮ้ต้องไม่พลา...

  อุโมงค์เลเซอร์ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเซี่ยงไฮ้ต้องไม่พลาดแวะชมเป็นอันขาดค่ะ เพราะถือว่า แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีนอีกด้วยค่ะ ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ที่แสนจะน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งแสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร รถอุโมงค์นี้สามารถ รับ–ส่งนักท่องเที่ยวได้ชั่วโมงละ 5,280 คน ทุกคนต้องยืนไป เพราะใช้เวลาสั้นๆ มีบานหน้าต่างและประตูเป็นกระจกรอบคัน ทำให้มองเห็นแสงสีในอุโมงค์ได้ชัดเจน

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่5)

  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนหวังฝู่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

  นำทุกท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองปักกิ่ง (Beijing) ปัจจุบันปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน


  ปักกิ่ง ในภาษากวางตุ้ง (จีน: 北京; ยฺหวิดเพ็ง: Bākgìng) หรือ เป่ย์จิง[หมายเหตุ 2...

  ปักกิ่ง ในภาษากวางตุ้ง (จีน: 北京; ยฺหวิดเพ็ง: Bākgìng) หรือ เป่ย์จิง[หมายเหตุ 2] ในภาษาจีนกลาง (พินอิน: เกี่ยวกับเสียงนี้ Běijīng (วิธีใช้·ข้อมูล) ) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อแรกเริ่มคือ จี้ (薊) สมัยวสันตสารท (春秋) และสมัยรณรัฐ (战国)เป็นเมืองหลวงของแคว้นเยียน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชื่อ เยียนจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี ค.ศ. 2017 ทั่วกรุงเปย์จิงมีประชากร 21,107,000 คน กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานหลวงราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูง ๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

 • เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย บนรถไฟความเร็วสูง

 • บ่าย

  จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน  สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน นำท่านเดินเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆ อีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้าแม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม  

  • **ในกรณีที่พระราชวังต้องห้าม ไม่สามารถเข้าได้ จำนวนผู้เข้าชมมากเกินกำหนดต่อวัน หรือโดนสั่งปิดจากทางรัฐบาล และในกรณีอื่นใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็น ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนเก่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเค้าโครงซากที่ยังหลงเหลือต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังในอดีต แทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing Street) ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้


 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่7)

  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ร้านยางพารา – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)  

  นำท่านสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากมากมาย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีมีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี 


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9)

 • บ่าย

  แวะ ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองเพชร เครื่องประดับนำโชคเป็นของเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ชื่นชมถนนสายวัฒนธรรมถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี จุดเด่นของที่นี่คือมีรถรางผ่านกลางถนนไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวนั่งชมถนนเส้นนี้อย่างสะดวกสบาย และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่โตยังคงโครงสร้างร้านค้าบ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้ รวมทั้งสตาร์บัคส์ ร้านอาหาร ภัตตาคารระดับประเทศที่ถูกคัดสรรมาแล้ว เพื่อให้ได้เดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง

  ถนนเฉียนเหมิน เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่...

  ถนนเฉียนเหมิน เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจตุรัสเทียนอันเหมิน มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี ปัจจุบัน ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนคนเดิน ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของถนนเฉียนเหมินก็คือ รถรางแบบโบราณที่วิ่งผ่านกลางถนน ให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งชมถนนทั้งเส้นอย่างสบายๆ อีกด้วย

 • เย็น

   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่10)

  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่หก 6 : หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก – Surprise Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง – ท่าอาก...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)  

  สถานที่สำคัญเคยใช้ทำพิธีการประจำเมือง หอฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) เคยประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าเพื่อขอฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และความสงบสุขของบ้านเมือง หอฟ้าเทียนถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2541 สามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน และเดินเล่นในสวนอันกว้างใหญ่

  พาท่านเข้าชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิวผงไข่มุกจากไข่มุกน้ำจืดที่เลี้ยงในทะเลสาบ 
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่12)

 • บ่าย

  ละลายทรัพย์อิสระช้อปปิ้ง Surprise Outlet ตัวอาคารออกแบบเหมือนยุโรป มีสินค้าหลากหลายเช่น หมวก รองเท้ากระเป๋า เสื้อผ้า ทุกเพศทุกวัย และเป็นแบรนด์ชั้นนำ เช่น Adidas, Nike, Kenzo, Alexander McQueen, MLB, Skechers และอื่นๆ อีกมากมาย

  ความประหลาดใจนั้นมาถูกทางมากขึ้นด้วยแบรนด์ที่มีให้เลือกมากมาย และเมื่อร้านค้าต่า...

  ความประหลาดใจนั้นมาถูกทางมากขึ้นด้วยแบรนด์ที่มีให้เลือกมากมาย และเมื่อร้านค้าต่างๆ ดำเนินไป ดูเหมือนจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักชาวจีนที่ถ่ายรูปงานแต่งงานโกดัง Lane Crawford มีความได้เปรียบ มันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ นอกจากส่วนลดเริ่มต้นแล้ว สินค้าบางชิ้นยังมีสติกเกอร์เพื่อระบุส่วนลดเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ดีในการต่อรองราคา อย่างไรก็ตาม ผู้ชายทำคะแนนได้ดีและเลือก Raf Simons, Costume National และ Acne และกางเกงยีนส์บางตัวมีราคาลดลงเหลือ 100RMB สำหรับผู้หญิง แจ็กเก็ตหนังของ Elizabeth & James มีราคา 1,702 หยวน และกระโปรงลูกปัด 3.1 Phillip Lim มีราคาเพียง 1,416 หยวน ลดลงจาก 5,990 หยวน ซื้อต่อครับ ไม่ใช่แบรนด์หรูทั้งหมด ตอนที่เราไปเยี่ยมชม แบรนด์จีน Wo2 มีส่วนลดสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับคอลเลกชั่นใหม่มากมาย รวมถึงชุดเดรสจาก 298 หยวนเหลือ 119 หยวน Bed Bath & Linen ลดราคาเครื่องนอน 70 เปอร์เซ็นต์ และ Mothercare มีส่วนลดสูงสุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ คำตัดสิน เราชอบที่ร้านนี้ไม่ใช่แบรนด์ดังจากต่างประเทศทั้งหมด และ Surprise ก็คัดสรรตัวเลือกดีๆ ในท้องถิ่นมาด้วย นอกจากนี้ ด้วยการเปิดตัวครั้งใหม่ ดูเหมือนว่าจะพร้อมกว่า Sci-Tech ที่จะแข่งขันกับ Florentia Village อันยิ่งใหญ่

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  ทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง (กรุงปักกิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน


 • 20.00

  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)  เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารบนเครื่อง)

 • 23.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 •  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


   การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

  1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ

  2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

  3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

  (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

  (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง) แบบกรุ๊ป

  สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

  1. หนังสือเดินทาง กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ทำเล่มใหม่ไม่ถึง 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  สแกนพาสปอร์ตทั้งเล่ม(รวมปกหน้า-หลัง) เป็นไฟล์สี เห็นรายละเอียดชัดเจน สแกนทุกหน้าและรวมไฟล์ทั้งหมดเรียงหน้าตามพาสปอร์ตทำเป็นไฟล์ PDF ทั้งเล่มใหม่และเล่มเก่า
  กรณีพาสปอร์ตเล่มเก่าหาย ต้องยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 
  กรณีแจ้งข้อมูลในการทำวีซ่าไม่ถูกต้องและเจ้าหน้าทางการจีนตรวจพบว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้นได้ทั้งหมด ”ตัวอย่าง พาสปอร์ตเล่มเก่าหายและไปทำเล่มใหม่เรียบร้อย แต่แจ้งว่าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเป็นพาสปอร์ตเล่มแรก”
  2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือ เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง 
  กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (นับจากวันเดินทาง) ต้องสแกนสำเนาสูติบัตรแบบสี แบบชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ให้ผู้ปกครองไปทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกนอกประเทศได้ที่เขตหรืออำเภอ และถือเอกสารตัวจริงไป ณ วันเดินทาง (เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่ ต.ม. ขอดู)
  3. กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล หรือ เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล
  ต้องสแกนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล แบบสีและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ


  เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

  1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ

  2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

  3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

  (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

  (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง) แบบกรุ๊ป

  สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

  1. หนังสือเดินทาง กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ทำเล่มใหม่ไม่ถึง 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  สแกนพาสปอร์ตทั้งเล่ม(รวมปกหน้า-หลัง) เป็นไฟล์สี เห็นรายละเอียดชัดเจน สแกนทุกหน้าและรวมไฟล์ทั้งหมดเรียงหน้าตามพาสปอร์ตทำเป็นไฟล์ PDF ทั้งเล่มใหม่และเล่มเก่า
  กรณีพาสปอร์ตเล่มเก่าหาย ต้องยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 
  กรณีแจ้งข้อมูลในการทำวีซ่าไม่ถูกต้องและเจ้าหน้าทางการจีนตรวจพบว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปนั้นได้ทั้งหมด ”ตัวอย่าง พาสปอร์ตเล่มเก่าหายและไปทำเล่มใหม่เรียบร้อย แต่แจ้งว่าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเป็นพาสปอร์ตเล่มแรก”
  2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาและมารดา หรือ เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง 
  กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (นับจากวันเดินทาง) ต้องสแกนสำเนาสูติบัตรแบบสี แบบชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ให้ผู้ปกครองไปทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกนอกประเทศได้ที่เขตหรืออำเภอ และถือเอกสารตัวจริงไป ณ วันเดินทาง (เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่ ต.ม. ขอดู)
  3. กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล หรือ เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล
  ต้องสแกนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล แบบสีและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและแปลเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR CHINA (CA)  สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

  ที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )


  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR CHINA (CA)  สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

  ที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป (กรณีมีการยกเลิกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทฯ )


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


  **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿34,371.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿34,371
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿34,371