ดินแดนแห่งเทพนิยาย หุบเขาเทวดา ฉางซา หวังเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน

จีน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

หมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ล่องเรือวู่หนี่โจวชมแสงสี

นั่งกระเช้าเขาหลิงซาน กระจกแห่งท้องฟ้า หอเถิงหวัง

ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึกIFS ร้าน POPMART

ทัวร์ ไม่ลง ร้านรัฐบาล!! 

 เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน อาหารเจียวซี ซุปหม้อดินหนานชาง สุกี้หม่าล่า


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


06-10 กันยายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿4,500.00
13-17 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

20-24 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

04-08 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

11-15 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

18-22 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

25-29 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

01-05 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

08-12 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

15-19 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

22-26 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

06-10 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

13-17 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

20-24 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

27-31 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿26,321.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿4,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา – เข้าสู่ที่พัก
 • 16.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร


 • 18.10

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3604

 • 22.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซียง จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีนอีกด้วย

  จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักและอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  ที่พัก : VIENNA INTERNATIONAL HOTEL CHANGSHA หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


  ฉางชา (จีนตัวย่อ: 长沙; จีนตัวเต็ม: 長沙; พินอิน: Chángshā) หรืออ่านตามเสียงฮกเก...

  ฉางชา (จีนตัวย่อ: 长沙; จีนตัวเต็ม: 長沙; พินอิน: Chángshā) หรืออ่านตามเสียงฮกเกี้ยน เตียงสา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง-ใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมพื้นที่ 11,819 km2 (4,563 sq mi) มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับเยฺว่หยางและอี้หยาง ทิศตะวันตกติดกับโหลวตี่ ทิศใต้ติดกับเซียงถันและจูโจว และทิศตะวันออกติดกับอี๋ชุนและผิงเซียงของมณฑลเจียงซี จากข้อมูลสำมะโนปี ค.ศ. 2010 ฉางชามีผู้อยู่อาศัย 7,044,118 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72 ของประชากรทั้งหมดของมณฑล ฉางชาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนครหรืออภิมหานครฉางจูถัน

วันที่สอง 2 : ฉางซา - เมืองหนานชาง - หอเถิงหวัง - เมืองอู้หยวน – ล่องเรืออู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสียามค่...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่1)  

  เดินทางสู่เมืองหนานซาง เป็นที่รู้จักในนาม “เมืองแห่งน้ำ” มีแม่น้ำ และทะเลสาบหลายแห่งล้อมด้วยภูเขา เด่นเป็นสง่าความสวยงามของหอเถิงหวัง (Tengwang Pavilion) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานชาง เป็นหอโบราณที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงในดินแดนเจียงหนาน 

  Highlight!   ต้องไปให้ได้สักครั้ง!!อาคารโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด 1 ใน 3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ศาลาเจ้าชายเถิง (อังกฤษ: Pavilion of Prince Teng) หรือ ศาลาเถิงหวัง (จีนตัวเต็ม:...

  ศาลาเจ้าชายเถิง (อังกฤษ: Pavilion of Prince Teng) หรือ ศาลาเถิงหวัง (จีนตัวเต็ม: 滕王閣; จีนตัวย่อ: 滕王阁; พินอิน: Téngwáng Gé) เป็นสิ่งปลูกสร้างทางตอนเหนือของนครหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน บนชายฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกั้น และเป็นหนึ่งในสี่หอคอยอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีน ศาลานี้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตลอดในประวัติศาสตร์ อาคารหลังปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1989 บนจุดที่ตั้งเดิม ภายใต้การดูแลของสถาปนิก เหลียง ซือเฉิง ศาลามีความสูงเก้าชั้น สถาปัตยกรรมไม้แบบราชวงศ์ซ่ง ศาลาเถิงหวังสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 653 โดย ลี่ หยวนยิง (ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าชายเถิง ในปี 639) น้องชายของจักรพรรดิไท่ซงแห่งราชวงศ์ถัง และลุงของจักรพรรดิเกาจงแห่งราชวงศ์ถัง นับตั้งแต่การก่อสร้างเสร็จ หอคอยถูกทำลายรวม 29 ครั้ง[1] มีการเปลี่ยนรูปทรงและการใช้สอยของอาคารหลายครั้งมาตลอดประวัติศาสตร์ อาคารหลังก่อนปัจจุบันสร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิง อาคารหลังนี้ถูกทำลายลงในเดือนตุลาคม 1926 ในยุคสมัยขุนศึก[2] ศาลาหลังปัจจุบันสร้างขึ้นตามการออกแบบของสถาปนิก เหลียง ขือเฉิง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 1989 สร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งอย่างราชวงศ์ซ่ง หอคอยมีความสูง 57.5 เมตร (189 ฟุต) เก้าชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 13,000 ตารางเมตร (140,000 ตารางฟุต)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) 

 • บ่าย

  เที่ยวกันต่อ เมืองอู้หยวน เป็นเมืองชนบทที่สวย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ นำท่าน ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว

  หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถชมโชว์แสงสีได้และไม่สามารถล่องได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือรัฐบาลมีกำหนดสั่งปิด สั่งงด โดยยึดตามความปลอดภัยเป็นหลัก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

  มณฑลเจียงซี มณฑลน่าสนใจที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก แต่สำหรับชาวจีนแล้ว นี่คือปลายทา...

  มณฑลเจียงซี มณฑลน่าสนใจที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก แต่สำหรับชาวจีนแล้ว นี่คือปลายทางที่คนส่วนใหญ่อยากเดินทางมา วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอู้หยวน อำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งของเมืองซ่างเหลา ซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซี คนจีนรู้จักชื่ออู้หยวนในฐานะ “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางมาที่อู้หยวนจะสะดวกสบายขึ้นมาก และการพัฒนาก็เข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่โชคดีที่ผู้คนได้เรียนรู้แล้วว่า พวกเขาโหยหาและยังต้องการให้มีหมู่บ้านที่มีบรรยากาศแบบนี้อยู่ต่อไป ดังนั้น อู้หยวนจึงยังคงความบริสุทธิ์อยู่ได้ ภายใต้กระแสการพัฒนาสมัยใหม่ของจีน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) 

  ที่พัก : QINLU JINGPING HOTEL OR WUYUAN JUAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่+ชมวิวกลางคืน  อ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)  

  เดินทางสู่เมืองซ่างเหรา เป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซี เป็นเมืองที่ภูมิประเทศนั้นถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เงียบสงบและสวยงาม


  ซ่างเหรา-เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองซ่างเหราในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกเฉียงใต้...

  ซ่างเหรา-เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองซ่างเหราในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อ 1,300 ปีที่แล้ว ตอนเหนือของเมืองแห่งนี้มีหมู่บ้านอู้หยวน หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน ทางตะวันออก มีภูเขาซานชิง ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และตอนกลางมีภูเขากุยเฟิง มรดกโลกทางธรรมชาติเช่นกัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) 

 • บ่าย

  เที่ยวชม หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ การสร้างบ้านห้อยบนหน้าผานี้ คือการสร้างลอกเลียนแบบมาจากเหล่านักพรตในอดีต และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4A ในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา 

  Highlight!  ที่นี่วั้งเซียนกู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบจุดชมวิวยอดนิยมและมีเอกลักษณ์ จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายปีละประมาณ 200,000 คน ที่แวะเวียนมาที่นี่!!

  น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้เพลิดเพลินกับความสวยงามราวกับต้องมนต์สะกดกับวิวทิวทัศน์ แสงสียามค่ำคืนที่สวยงาม 

  OPTION: หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ราคาท่านละ 400 หยวน   นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านหวงหลิง  เสน่ห์ที่น่าหลงไหลของหมู่บ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี ปัจจุบันหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านคือทิวทัศน์ที่สวยงาม มีการตากผลผลิตการเกษตรบนหลังคา ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสีสันแปลกตาและสวยงาม   วั้งเซียนกู่เป็นหุบเขาอันเงียบสงบและสวยงาม ตั้งอยู่ในเทือกเขาหลิงซาน มณฑลเจียงซี...

  วั้งเซียนกู่เป็นหุบเขาอันเงียบสงบและสวยงาม ตั้งอยู่ในเทือกเขาหลิงซาน มณฑลเจียงซี ประเทศจีน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่ยาวนาน วั้งเซียนกู่มีประวัติยาวนานถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้านเกิดของผู้เป็นอมตะ” หรือ “หุบเขาเทวดา” ในปัจจุบันวั้งเซียนกู่ได้รับความนิยมมากมายจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) 

  ที่พัก : JIANG NAN HAO TING  HOTEL SHANGRAO หรือระดับใกล้เคียงกัน

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองหนานชาง - ถนนโบราณ WAN SHOU PAL...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)  

  เปิดประสบการณ์ชมวิวมุมสูงขึ้นกระเช้าสู่ ภูเขาหลิงซาน (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) หรือ ภูเขาหวงซานน้อย มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติ

  Highlight!   ท้าความเสียว ทางเดินริมหน้าผาสูง แต่แลกมากับวิวที่สวยงาม อลังการมากๆ

  ถ่ายรูปเช็คอินกับ กระจกแห่งท้องฟ้า เป็นกระจกบานใหญ่ที่ถูกจัดวางเอาไว้ให้ทุกท่านได้วิวภาพถ่ายสุดอลังการ และสนุกไปกับการโพสในท่าทางที่หลากหลาย

  ทะเลสาบเกลือฉาข่า(茶卡鹽湖) เป็นทะเลสาบเกลือ 1 ใน 4 ของมณฑลชิงไห่ และเป็นทะเลสาบ...

  ทะเลสาบเกลือฉาข่า(茶卡鹽湖) เป็นทะเลสาบเกลือ 1 ใน 4 ของมณฑลชิงไห่ และเป็นทะเลสาบเกลือเพียงหนึ่งเดียวที่พัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยความหนาแน่นของเกลือทำให้พื้นน้ำ(เกลือ) มีความใสดุจดั่งกระจกจนได้รับฉายาว่าเป็นกระจกแห่งท้องฟ้า(天空之境)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) 

 • บ่าย

  เดินทางกลับเมืองหนานชาง อิสระถ่ายรูปเดินเล่นและช้อปปิ้งถนนโบราณ WAN SHOU PALACE  เป็นถนนคนเดินที่มีประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่เห็นชัดเจนที่สุดของเมืองหนานชางสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ สองข้างทางให้ท่านเลือกซื้อ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) เมนูพิเศษ!! ซุปหม้อดินหนานชาง

  Highlight!   ซุปหม้อดินหนานชางซุปหม้อดินแบบดั้งเดิมเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเคี่ยวกับส่วนผสมชั้นดี  ซึ่งปกติจะต้องเอาหม้อซุปใส่ในโอ่ง หรือ ถังขนาดใหญ่ เคี่ยวด้วยเตาถ่านนานถึง 8 ชั่วโมง

  ที่พัก : MERCURE HOTER NANCHANG หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)                   


วันที่ห้า 5 : ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ + ตึก IFS + ร้าน POPMART – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว –...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่10)  

   เดินทางสู่เมืองฉางซา นั่งชมวิวระหว่างการเดินทางทั้งสองข้างทาง


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่11)

 • บ่าย

  ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (Huangxing Road Walking Street) เรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแผงขายของต่างๆ มากมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เดินชิลๆ จะได้พบ ตึก IFS เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ความพิเศษคือมีตุ๊กตา KAWS สองตัวนั่งหันหลังชนกันอยู่ด้านบนของอาคาร ในตัวอาคารยังมีสุดยอดร้านเด็ดกระแสแรงอย่าง ร้าน POPMART ตัวการ์ตูนน่ารักมากมาย ราคาดีเยี่ยม เลือกจุ่มได้เยอะมากๆ ถ้าเผลอตัวเผลอใจอาจจะได้น้องๆ กลับมาแบบเต็มถุงเลย 

  Highlight!   POPMART หรือ ART TOYS สวรรค์ของนักจุ่ม หัวใจของนักสะสม หากโชคดี จะเจอน้องตัวหายากขนาด 100%  400%  และอาจจะเจอ 1,000 % อีกด้วย  ว้าวตื่นเต้นไปหมด • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่12) เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่ารสเด็ด

  Highlight!  หม่าล่าเป็นรสชาติยอดนิยมที่ดังมากๆ ของจีนที่ หลังทานเครื่องปรุงนี้เข้าไปจะทำให้รู้สึกถึงรสชาติเผ็ดร้อนและชา ซาบซ่าถึงใจ !! 

  สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 • 23.30

  เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3605

 • 02.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

  1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ

  2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

  3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

  (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

  (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท หรือ 400 หยวน /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿25,171.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿25,171
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿25,171