Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน4คืน

จีน

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว 

ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว 

ไหว้พระขอพร วัดเหวินซู วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก  

เดินเล่นถนนคนเดินสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนไท่กู่หลี่  ถนนชุนซี

เมนูพิเศษ! ▪สุกี้หม่าล่า ▪ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


05-10 กันยายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿20,929.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿6,500.00
13-18 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿20,929.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

21-26 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

10-15 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

11-16 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿24,021.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

12-17 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿24,021.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

18-23 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

19-24 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

23-28 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿24,021.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

25-30 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿24,021.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

 • 21.50

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD562


วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – นครเฉิงตู – เข้าสู่ที่พัก - อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (...
 • 02.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ 


  จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ที่พัก : JIUDING INT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่1)  

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (Bipenggou National) เมืองเม่าเสี้ยน เป็นอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่2)

 • บ่าย

  โอ้โหชอบมากเที่ยวจีนได้ไม่มีเบื่อกับ อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (Bipenggou National) (ค่าทัวร์รวมประจำทางรถอุทยาน+รถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ที่เมืองเม่าเสี้ยน พื้นที่ของอุทยานกว้างขวาง มีทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลาย ภายในยังมีทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลมาจากภูเขา หิมะที่สูงใหญ่ด้านบน ตระการตาที่หาดูได้ยาก  

  Highlight!  หากอากาศดีแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะที่ตั้งซ้อนกันหลายลูก แต่ที่ว้าวกว่าคือ ได้เห็นภูเขากลาเซียร์ ที่มีหิมะปกคลุม คงเป็นที่สวยงามเกินจิตนาการ

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ตั้งอยู่ที่เมืองเม่าเสี้ยน พื้นที่ของอุทยานกว้างขวางครอบคลุมถึง 600 ตร.กม. อยู่ส...

  ตั้งอยู่ที่เมืองเม่าเสี้ยน พื้นที่ของอุทยานกว้างขวางครอบคลุมถึง 600 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร ให้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลายภายในอุทยาน ภายในยังมีทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลมาจากภูเขา หิมะที่สูงใหญ่ด้านบน หากอากาศดีฟ้าเปิด ท่านจะมองเห็นภูเขาหิมะที่ตั้งตระหง่านอยู่หลายลูกและยังได้เห็นภูเขากลาเซียร์ และหิมะที่ปกคลุม เป็นภาพความงดงามตระการตาที่หาดูได้ยาก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่3)

  ที่พัก : ROSE XUEYAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : อุทยานเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมประจำทางรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเอี้ยน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)  

  สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร มรดกโลกอุทยานเขาสี่ดรุณี (Four Girls Mountain) หรือ ซื่อกูเหนียงซาน (Siguniangshan) ยอดเขาสูงชัน มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มาก มีธารน้ำเย็นใสสะอาด พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ เบ่งบานสดใส แถมยังมองเห็นภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ประกอบด้วยยอดเขา 4 ลูก เป็นภูเขาที่ตั้งเรียงรายต่อกัน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ต้ากูเหนียงซาน (พี่สาวคนโต) เออร์กูเหนียงซาน (พี่สาวคนรอง)  ซานกูเหนียงซาน (พี่สาวคนกลาง) และ ซื่อกูเหนียงซาน (น้องสาวคนสุดท้อง) ภูเขาทั้งสี่ลูกเรียกตามภาษาทิเบต 

  ให้ท่านชมความงาม หุบเขาซวงเฉียวโกว (ค่าทัวร์รวมประจำทางรถอุทยาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยางที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ในส่วนที่ลึกที่สุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นําท่านย้อนกลับมาชมทะเลสาป ส่วนที่สาม นําท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาว มีลำธารใสและต้นสนสลับด้วยต้นไม้หลายสี ฝูงจามรีให้เห็นตลอดเส้นทาง 

  ภูเขาสี่ดรุณี ( Siguniangshan ) สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร เหมือนดั่งภาพฝัน ต...

  ภูเขาสี่ดรุณี ( Siguniangshan ) สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร เหมือนดั่งภาพฝัน ตรงสุดขอบฟ้าสีคราม ภูเขาสีขาวน้อยใหญ่ทอดตัวเรียงรายเป็นทิวยาว มียอดเขาแหลมสูงเสียดฟ้า แต่งามสง่านุ่มนวลตาท่ามกลางแสงระเรื่อที่ทอประกายของดวงอาทิตย์ สาดส่องให้ 4 ภูผานั้นงามเด่นกว่าเขาใด ๆ ในใต้หล้า จนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่า “สี่ดรุณี ราชินีแห่งเสฉวน” ( Four Girls Mountains ) ภูเขาสี่ดรุณี หรือ ชื่อในภาษาจีน ซื่อกูเหนียงซาน (四姑娘山,Siguniangshan) หากแต่ชาวทิเบตเรียกขานกันในนามแห่งเทพศักดิ์สิทธิ์ "Skola" ซึ่งแปลว่า "เทพเจ้าผู้ปกปักรักษา" ภูเขาสี่ดรุณี คือ เป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายรักเขาจากทั่วโลกต่างปักหมุดไว้ว่า “สักครั้งในชีวิตต้องมาเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ” สำหรับคนเอเชียแล้ว ที่นี่งดงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้เขาทิสลิต หรือจุงเฟราแห่งสวิสเซอร์แลนด์เลย หรือ แม้แต่เทือกเขาแอลป์ก็ตาม จนได้รับการขนานนามจากผู้มาเยือนว่า ภูเขาสี่ดรุณี คือ ภูเขาแอลป์แห่งดินแดนตะวันออก อีกทั้งธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำ ลำธาร ต้นไม้ ทุ่งหญ้าอันงดงาม จึงเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้ได้มาสัมผัสกับความงามระดับโลกแห่งนี้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่5)

  ออกเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน (Dujiangyan) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน (Dujiangyan Irrigation System) ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอีกด้วย ในระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้  


  ตู้เจียงเยี่ยน ( จีน :都江堰; พิ นอิน : Dūjiāngyàn ) เป็นเมืองระดับเทศมณฑลของมณฑ...

  ตู้เจียงเยี่ยน ( จีน :都江堰; พิ นอิน : Dūjiāngyàn ) เป็นเมืองระดับเทศมณฑลของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนอยู่ภายใต้การบริหารงานของเมืองระดับจังหวัดเฉิงตู ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบต Ngawa และเขตปกครองตนเอง Qiang ทางตอนใต้ มีพื้นที่ 1,208 ตารางกิโลเมตร( 466 ตารางไมล์) และมีประชากร 600,000 คนในปี พ.ศ. 2546 [2]

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่6)

   ที่พัก : YU HUANG HOTEL  หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยา – ร้านหยก - นครเฉิงตู - วัดเหวินซู – ซอยกว้างซอยแคบ – ถนนโบรา...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่7)  

  แวะร้านยา ศูนย์แพทย์แผนโบราณจีนเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่ รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  แวะซื้อแวะชมร้านหยกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้และสามารถนำความรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ที่อุดมสมบูรณ์ มีประชากรราว 14 ล้านคน 


  เฉิงตู หรืออ่านตามเสียงแต้จิ๋ว เชงโต๋ เป็นนครระดับกิ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณ...

  เฉิงตู หรืออ่านตามเสียงแต้จิ๋ว เชงโต๋ เป็นนครระดับกิ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่ง คือ ฉงชิ่งและซีอาน ในปี ค.ศ. 2014 พื้นที่เฉิงตูทั้งหมดมีประชากร 14,427,500 คน ซึ่งมากที่สุดในมณฑลเสฉวน และมีประชากรในเขตเมืองจำนวน 10,152,632 คน เฉิงตูได้รับการจัดระดับว่าเป็นนครโลกระดับเบตาบวก ตามข้อมูลของเครือข่ายวิจัยโลกาภิวัตน์และนครโลก เฉิงตูตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8) เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า

  Highlight   หากมาจีนต้องมาสัมผัสกับเมนูหม่าล่า จริงๆ คือพริกที่ผัดผสมกับเครื่องเทศอื่นๆ ซึ่งหม่า แปลว่า ชา กับ ล่า แปลว่าเผ็ดร้อน จึงนำมารวมกันเพื่อสื่อสารความรู้สึกหลังได้รับรสชาติที่ทำให้รู้สึกเผ็ดร้อนชาทั่วทั้งปาก 

 • บ่าย

  อัญมณีแห่งเมืองเฉิงตู วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) ซึ่งเป็นวัดพุทธ ภายในอารามเหวินชูแห่งนี้ ยังเก็บรวบรวมภาพเขียนและงานศิลปะเก่าแก่จากหลากหลายราชวงศ์ บริเวณรอบวัดยังมีร่มรื่นของธรรมชาติให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชม

  ถนนโบราณโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ หรือซอยควานจ๋าย (Kuanxianzi Alley) บ้านหลายหลังยังคงสไตล์ความเป็นจีนแบบโบราณ เป็นถนนคนเดินขายของทั้ง ร้านอาหาร ของที่ระลึก โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ถนนแบ่งเป็นสองสาย มีทั้งซอยกว้างและซอยแคบ ให้เดินเล่นเพลิดเพลินหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้ สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนยังคงความเก่าแก่ ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ (Jinli Ancient Street) มีร้านอาหารให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง และร้านค้าขายของฝากตามทาง เช่น รูปปั้น เรื่องสามก๊ก องค์โพธิสัตว์ องค์เทพ องค์เซียนตามนักษัตรปีเกิด รวมไปถึงตุ๊กตาเปลี่ยนหน้ากากที่เป็นโชว์ชื่อดังของเมืองนี้

  วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศ...

  วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าที่ส่องประกายความงดงามทางศาสนาและวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 1,000 ปี วัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาและแหล่งรวมงานศิลปะอันล้ำค่าดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ประวัติความเป็นมา วัดเหวินซูสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) เดิมมีชื่อว่าวัดซินเซียง (Xinxiang Monastery) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) ได้รับการบูรณะใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเหวินซู เพื่อเป็นเกียรติแก่พระโพธิสัตว์มัญชุศรี (Wenshu) เทพเจ้าแห่งปัญญา

  ถนนคนเดินควานจ๋าย (Kuanxiangzi Alley) หรือในชื่อภาษาไทยจะถูกแปลออกมาว่า "ถนนซอยก...

  ถนนคนเดินควานจ๋าย (Kuanxiangzi Alley) หรือในชื่อภาษาไทยจะถูกแปลออกมาว่า "ถนนซอยกว้างซอยแคบ" โดยที่เป็นหนึ่งในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมสูงอย่างมาก ทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติ นิยมมาเดินเที่ยวเล่นเป็นประจำ อย่างเช่นกับเราที่ชื่นชอบความเป็นวัฒนธรรมจีน ที่ผสมผสานกับความทันสมัยของเมืองเฉิงตู

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่9)  

  มาทั้งทีต้องห้ามพลาด โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (Bian Lian) ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาทีร่วมกับการแสดงดนตรีหรือการแสดงละคร โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นและลุ้นตาม (ค่าทัวร์รวมค่าชมโชว์)

  Highlight  มาถึงถิ่นต้องได้ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากในชั่วพริบตา จะสร้างความตื่นตาและประทับใจแก่ผู้ที่ได้ชม

  ที่พัก : RIGHTWAY XIYUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง


วันที่ห้า 5 : นครเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - วัดต้าฉือ - ถนนคนเด...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่10)  

  นำท่านแวะชมร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอนนำท่านไปช้อบปิ้งต่อที่ ถนนคนเดินชุนซี (Chunxi Road) บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่ แบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากมาย ขายสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา กระเป๋า เครื่องประดับหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ท่านเช็คอินที่ แพนด้ายักษ์เป็นแพนด้าอ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึกมาทักทายผู้คน เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู และยังมีร้าน POPMART ที่มีสินค้าหลากหลายรุ่นให้เลือกซื้อ สวรรค์ของนักสะสมจริงๆ

  Highlight!  ถนนคนเดินย่านดังมีร้านแบรนด์ชั้นนำอย่าง Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, Hermes หากใครกำลังตามหาไอเท็ม แฟชั่นตัวแม่ต้องมีแนะนำต้องที่นี่ !!
  ย่านช้อปปิ้งหลายช่วงตึกของเฉิงตู จะเทียบกับทั้งละแวกสยามของกรุงเทพฯก็คงพอได้ ขอเ...

  ย่านช้อปปิ้งหลายช่วงตึกของเฉิงตู จะเทียบกับทั้งละแวกสยามของกรุงเทพฯก็คงพอได้ ขอเตือนขาช้อปทั้งหลายว่า ควรจำร้านรวงที่เดินผ่านหรือปักหมุดในแอพแผนที่ให้ดี เพราะนอกจากช็อปไฮสตรีตทั้งแบรนด์จีนแบรนด์นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า (Parkson หวังฝูจิ่ง ไท่ผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย ร้านทุกอย่าง 10 หยวน (นอกจาก Miniso ยังมีอีกหลายเจ้า) และห้างแบบยูเนียนมอลอีกเพียบ เดินเข้าไปที ทั้งเวลาและเงินในกระเป๋า รวมถึงสติอาจหายไปแบบงง ๆ อาจเกิดอาการตาลายหลงทิศได้ สำหรับสายชิม ที่นี่ก็มีร้านอาหารและซุ้มของกินเล่นกระจายเป็นหย่อม ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจุ่มซุปหมาล่า เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุกหลากยี่ห้อ ที่เยอะกว่าคือน้ำมะม่วงปั่นที่ชาวจีนฮิตจริงฮิตจัง และที่เราว่าเด็ดจริง ๆ คือร้านหลงเชาโส่ว 龙抄手 สาขาดั้งเดิม ที่โด่งดังเรื่องเกี๊ยวเสฉวน แต่เมนูลับของเราคือซวนไช่อวี๋ 酸菜鱼 หรือปลาต้มในน้ำแกงเกี้ยมฉ่าย ไม่รักกันจริงไม่บอกพิกัดให้คนแน่นกว่าเดิมหรอกนะ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่11) 

  ตะลุยช้อบปิ้งต่อที่ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ หรือ ไท่กู่หลี่  (Taikoo Li) แต่เดิมที่ตรงนี้คือ วัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันมีการปรับไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด และเกิดช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้าแบรนด์ดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร

  สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  วัดต้าฉือ Daci Temple เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึ...

  วัดต้าฉือ Daci Temple เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึกคักที่สุดของเฉิงตู รอบๆวัดเป็นตึกสูงและห้างสรรพสินค้ามากมาย แต่ภายในวัดบรรยากาศดีและให้ความรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูก ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ผนวชของพระถังซัมจั๋งด้วย

วันที่หก 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • 02.50

  เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD563 

 • 05.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • เงื่อนไขฟรีวีซ่าจีน-ไทย

  1. ฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศจีน ในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านแดนของทั้ง2ประเทศ

  2. กรณีเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง สามารถอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

  3. กรณีเดินทางเข้า-ออก มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 180 วัน สามารถอยู่พำนักรวมได้ไม่เกิน 90 วัน

  (ยกเว้นกรณีการอยู่พำนักถาวร ทำงาน ศึกษาต่อ กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

  (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน โดย AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าวีซ่าเดี่ยว (ในกรณีถ้ามี)


  ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท หรือ 400 หยวน /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) เท่านั้น


  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า จากอุบัติเหตุต่างๆ


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿20,929.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿20,929
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿20,929