Kansai leaves Changing Color OSAKA โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ชมใบไม้เปลี่ยนสีไม่เหมือนใคร ที่วัดดารูมะ

ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซาก้า 

ขอพร วัดโทไดจิ สวนกวางนารา  วัดทองคินคะคุจิ 

วัดคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

พิเศษ! • พักโอซาก้า 2 คืน • คันไซ 1 คืน 

• อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!!


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


06-10 พฤศจิกายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿7,500.00
08-12 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

09-13 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

13-17 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

15-19 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿35,521.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

16-20 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

20-24 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

22-26 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

23-27 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

03-07 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿40,121.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

04-08 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿40,121.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿7,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 21.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ(รวมค่าเข้า) - โ...
 • 01.00

  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)


 • 08.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 • บ่าย

  นำทุกท่านสู่ นารา เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีความสำคัญสิ่งก่อสร้างโบราณมากมาย ทั้งวัด ศาลเจ้า และโบราณสถานต่างๆ จากนั้นนำทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ (Todaiji)  เมืองนารา สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

  บริเวณใกล้เคียงกันมี สวนกวางนารา (Nara deer park) บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน้ำ ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่างๆ จุดเด่นก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว (ค่าทัวร์วมค่าเข้าชมวัด แต่ไม่รวมค่าอาหารกวาง)

  เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 เป็นจุดหมายของใครหลายๆคน เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีสีสัน สามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช็คอินจุดไฮไลท์ของเมืองโอซาก้า ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 

  ช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก           

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ที่พัก: Sarasa Hotel Namba / Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง  วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดส...

  วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดน (大仏殿) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

  สวนกวางนารา(Nara Park) บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ...

  สวนกวางนารา(Nara Park) บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัวว่ากว้างจะดุก็ไม่ต้องกลัวกันไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะค่อนข้างคุ้นเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งทำการคำนับเพื่อของอาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเข้ามาดึงเสื้อผ้าหรือกระเป๋าได้ แนะนำเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้อาหารจะดีสุด

  ปราสาทโอซากะ (ญี่ปุ่น: 大坂城 หรือ 大阪城) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ...

  ปราสาทโอซากะ (ญี่ปุ่น: 大坂城 หรือ 大阪城) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ นครโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอาซูจิ–โมโมยามะ ปราสาทโอซากะมีสิ่งก่อสร้าง 13 อย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันที่สูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งส่งเข้ามาในโอซากะจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กิโลเมตร ความสูงของกำแพงและความกว้างของคูกำแพงเมืองที่เห็นนั้นไม่สามารถเทียบได้กับปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นได้เลย สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึง หลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ หอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 การซ่อมแซมในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างอันงดงามของกำแพงความบริสุทธิ์และความสุกใสของทองคำกลับมาให้เราเห็นอีกครั้ง ความงดงามของปราสาทจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากะ ในปี ค.ศ. 1583 โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ สั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทโอซากะที่บริเวณวัดอิชิยามะฮงกัน โดยนำแบบผังมาจากปราสาทอาซูจิ อันเป็นศูนย์บัญชาการหลักของโอดะ โนบูนางะ โทโยโตมิต้องการจะสร้างให้เหมือนกับปราสาทอาซูจิ แต่สุดท้ายแล้วกลับโดดเด่นกว่า โดยหอคอยหลักมี 5 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ทำให้ตัวปราสาทสวยงามโดดเด่นประทับใจผู้พบเห็น ในปี ค.ศ. 1585 เมื่อตัวปราสาทแล้วเสร็จ โทโยโตมิจึงเริ่มแผนขยายตัวปราสาทเพิ่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จนประทั่งในปี ค.ศ. 1597 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและฮิเดโยชิได้เสียชีวิตลง ตัวปราสาทจึงตกเป็นของบุตรของฮิเดโยชิ คือ โทโยโตมิ ฮิเดโยริ ในปี ค.ศ. 1600 โทกูงาวะ อิเอยาซุ ปราบศัตรูลงได้ในยุทธการที่เซกิงาฮาระและเริ่มจัดตั้งรัฐบาลเอโดะ ในปี ค.ศ. 1614 โทกูงาวะเริ่มโจมตีกองกำลังของฮิเดโยริในช่วงหน้าหนาวจนเข้าสู่ยุทธการการล้อมโอซากะ[2] แม้กองกำลังของโทโยโตมิมีจะน้อยกว่ากองกำลังของโทกูงาวะเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ก็สามารถต้านทานทัพ 200,000 นายของโทกูงาวะและรักษากำแพงเมืองเอาไว้ได้ ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1615 ฮิเดโยริเริ่มขุดคูเมืองรอบนอกเพิ่มขึ้นอีกชั้น โทกูงาวะจึงได้ส่งกองกำลังของตนไปโจมตีปราสาทโอซากะอีกครั้งหนึ่งและสามารถเจาะกำลังทหารของโทโยโตมิเข้าไปในกำแพงเมืองได้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ปราสาทโอซากะจึงตกเป็นของโทกูงาวะ และตระกูลโทโยโตมิก็ถึงคราอวสาน ในปี ค.ศ. 1620 โทกูงาวะ ฮิเดตาดะ โชกุนคนที่ 2 แห่งตระกูลโทกูงาวะ เริ่มบูรณะและสร้างปราสาทโอซากะขึ้นมาใหม่ ยกระดับหอคอยให้สูงขึ้น ภายนอกมี 5 ชั้น ภายในมี 8 ชั้น ก่อสร้างกำแพงใหม่ให้เป็นเกียรติแต่ตระกูลซะมุไรแต่ละคน กำแพงในสมัยนั้นยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้โดยนำหินมาจากทะเลเซโตะใน และสลักยอดด้วยชื่อของตระกูลที่อุทิศให้กับการสร้างกำแพงเหล่านี้ ในปี ค.ศ. 1660 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่คลังแสงเป็นผลให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ตัวปราสาท จากนั้นในปี 1665 เกิดฟ้าผ่าทำให้ตัวปราสาทหลักได้รับความเสียหายและพังลงมา หลังถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน รัฐบาลเอโดะต้องการจะซ่อมตัวปราสาทซึ่งมีส่วนให้ต้องซ่อมอีกมาก ในปี 1843 รัฐบาลจึงได้เรี่ยไรเงินจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างคอคอยขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1868 ปราสาทโอซากะถูกล้อมด้วยกองกำลังจักรพรรดิต่อต้านรัฐบาลเอโดะ และตัวปราสาทก็ถูกเผาในสงครามกลางเมืองสมัยการปฏิรูปเมจิ ต่อมา รัฐบาลเมจิได้ให้ปราสาทโอซากะเป็นคลังแสงผลิตปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ และระเบิด เพื่อขยายขีดความสามารถทางการทหารของญี่ปุ่นในตามแบบตะวันตก[3] ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีการสร้างหอคอยหลักขึ้นมาใหม่หลังจากที่เทศบาลเมืองโอซากะสามารถระดมทุนจากประชาชนมาจำนวนมาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คลังแสงกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของญี่ปุ่น มีคนงานกว่า 60,000 คน และเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรด้วย ทำให้ปราสาทโอซากะเสียหายอย่างหนักในช่วงท้ายสงครามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จากการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ คลังแสงเสียหายไปร้อยละ 90 และคนงานเสียชีวิต 382 คน ในปี ค.ศ. 1995 เทศบาลนครโอซากะเริ่มต้นโครงการบูรณะปราสาทโอซากะอีกครั้ง โดยให้ภายนอกยังคงความเป็นยุคเอโดะ แผนการบูรณะแล้วเสร็จในปี 1997 ตัวปราสาทมีความทันสมัยขึ้นมาก มีลิฟต์ติดตั้งภายในและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบสมัยใหม่มากมาย

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมที่พัก 

  กรณีที่ได้พัก Sarasa hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการนั่งรถไฟไปย่านชินไซบาชิเพียง 10 นาที กรณีที่ได้พัก Hotel Sarasa Namba หรือ Hotel Sarasa Shinsaibashi ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการเดินและเพลิดเพลินไปกับย่านชินไซบาชิได้ เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า


  ย่านมินามิ นัมบะ (Minami Namba) และย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) ตั้งอยู่ทางตอนใต้...

  ย่านมินามิ นัมบะ (Minami Namba) และย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า (Osaka) เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซทีเดียวค่ะ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช๊อปกันอย่างจุใจ บอกเลยว่าเดินทีมีเมื่อยแน่ค่ะเพราะของเยอะจริงอะไรจริง การเดินทางก็สะดวกแบบสุดๆเพราะสามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน หรือรถบัสประจำทางก็ได้ทั้งนั้น ย่านนี้เป็นย่านที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองโอซาก้าจริงๆ คล้ายกับย่านคิตะ หรือ อูเมดะ(Umedaที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไม่ว่าจะมาช้อปปิ้งหรือแค่มาเดินเล่นก็คุ้มค่า ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดแค่แนวช็อปปิ้งนะคะ เนื่องจากแนววัฒนธรรมย่านนี้ก็มีให้ได้ชมกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงละครแห่งชาติบุนราคุ โรงละครโชชิคูซะ ตรอกโฮเซนจิ โยโคโช และพิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะคามิกาตะ บอกเลยว่าย่านนี้ของเค้าดีจริงมาย่านเดียวเที่ยวได้ครบทุกรูปแบบเลยล่ะค่ะ

วันที่สาม 3 : อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ ทุกท่านสามารถเดินท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง

  ** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนเดินทาง **

  โปรแกรมแนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                               

  * Option Universal Studios Japan  ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท/ท่าน 

  *(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) *โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ

  อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย นั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไม่มีไกด์นำเที่ยว) สู่ Universal Studios Japan อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอื่นๆ อีกมากมาย Universal Studios Japan เป็นสวนสนุกระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย Universal Studios Japan หรือ เรียกสั้นๆ ว่า USJ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน สำหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ทำให้สวนสนุกมีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย

  1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขายเฉพาะในโซนนี้เท่านั้น)

  2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรี่พอตเตอร์ พื้นที่อันงดงามที่สร้างโลกแห่งเรื่องราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน้ำ รวมถึงเครื่องเล่นและร้านค้าสำหรับเวทมนตร์ศาสตร์

  3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิ้งสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก

  4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของเอลโม่ สนูปปี้ คิตตี้ และเหล่าตัวละครน่ารักอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก

  5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า

  6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่สำคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินสำรวจแหล่งกำเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง

  7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ทำให้บริเวณนี้มีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที่มีชีวิตชีวา ลิ้มลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋

  8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น้ำที่ลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์

  9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตำนาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity สำรวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล

  10. Water World ชมการแสดงทางน้ำที่โลดโผน สมจริงจนทำให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ ราคาบัตร ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท


  ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์เจแปน ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งใน...

  ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์เจแปน ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งใน 4 ของ Universal Studios theme parks บริหารงานโดย USJ Co., Ltd. โดยได้รับลิขสิทธิ์จาก NBCUniversal ซึ่งตัวสวนสนุกจะคล้ายกับ Universal Orlando Resort โดยมีสิ่งดึงดูดใจจาก Universal Orlando Resort และ Universal Studios Hollywood

 • เย็น

  อิสระอาหาร เที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก: Sarasa Hotel Namba/Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง


วันที่สี่ 4 : เมืองมิโนะ - วัดดารุมะ(รวมค่าเข้า) - เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ(รวมค่าเข้า) - วัดคิโยมิสุเด...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

  เมืองมิโนะ (Mino) ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงาม อากาศบริสุทธิ์ และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย วัดแห่งความโชคดีมีชัยชนะ วัดคัตสึโอจิ (Katsuoji Temple) ที่นี่มีตุ๊กตาดารุมะสีแดงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่วางเรียงรายอยู่ทั่วทุกมุมวัด ที่นี่มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นสวยๆขนาดใหญ่ให้เดินชม และยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซาก้าด้วย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมวัด)

  Highlight!  ตุ๊กตาดารุมะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความมุ่งมั่น สามารถเอาชนะความอ่อนแอของตนเองได้

  เดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยวัดวาอาราม ศาลเจ้า และสวนสวยๆ มากมาย และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิม ชา และอาหาร ชมความสวยงาม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วัดทอง (GoldenPavilion)" เป็นจุดเด่นของเกียวโต วัดประดับด้วยทองอย่างหรูหรา ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาว ภายในตกแต่งด้วยทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ส่วนบนสุดปั่นมีรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง(ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมวัด)

  Highlight!  ปราสาทสีทอง แห่งนี้ใช้เป็นฉากใน“การ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง


  วัดคัตสึโอจิ(勝尾寺, Katsuō-ji )เป็น วัด พุทธในเมืองมิโนทาง ตอนเหนือของ โอซาก้าป...

  วัดคัตสึโอจิ(勝尾寺, Katsuō-ji )เป็น วัด พุทธในเมืองมิโนทาง ตอนเหนือของ โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ตามโบรชัวร์ภาษาอังกฤษที่แจกที่วัด สถานที่นี้เคยถูกยึดครองในช่วงปลายยุคนาราโดยนักบวชสองคนคือเซ็นชูและเซ็นซัน วัดมิโรคุจิสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช 765 ชื่อ "คัตสึโอจิ" ตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิเซวะ วิหารถูกเผาในปี ค.ศ. 1184 ห้องโถงใหญ่และประตูวัดในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่โดยฮิ เดโยริ โทโยโทมิ วัดคัตสึโอจิเป็นวัดแห่งที่ 23 ใน การแสวง บุญ คันไซคันนอน

  คฤหาสน์ทองหรือตำหนักทอง [Golden Pavilion] หรือคินคะคุจิ[Kinkaku-ji Temple] นับเ...

  คฤหาสน์ทองหรือตำหนักทอง [Golden Pavilion] หรือคินคะคุจิ[Kinkaku-ji Temple] นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสมัย อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่แล้ว สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลังจากลาออกจากตำแหน่งโชกุนของโยชิมิตสุ โดยมอบให้สถาปนิก มุโช โคกุชิ [ค.ศ.1271-1346] อาคารทำจากไม้ ขนาดใหญ่แบบจีน มีสามชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และที่พักอาศัยชั้นบนสุด สร้างตามแบบวิหารเซนแบบจีน ประดิษฐานพระตรีกายของพระพุทธเจ้าอามิตาภะ และสาวกสององค์ พร้อมพระโพธิสัตว์อีก 25 องค์ ตั้งอยู่บริเวณสระน้ำเก่าแก่มีชื่อว่าเคียวโคะหรือทะเลสาบกระจก มีการจัดวางก้อนหินให้เป็นภูเขาเก้าลูก ทะเลสมมุติแปดแห่ง และเกาะแก่งต่างๆ ตัวอาคารเป็นไม้ลงรักปิดทองทั้งหลัง โชกุนตั้งชื่อคฤหาสน์หลังนี้ว่า คิตายามะ โดโนะ หรือวังแห่งขุนเขาทิศเหนือ สถาปัตยกรรมแบบนี้มีชื่อเรียกว่าแบบ คิตายามะ อาคารเหลือรอดมาได้จากสงครามโอนิน ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารสำหรับพิธีชงชาเพิ่มเติม คฤหาสน์ทอง นอกจากมีสีทองเหลืองอร่ามแล้ว สัดส่วนก็มีจังหวะจะโคนสวยงามยิ่ง สถานที่ตั้งอยู่ริมสระยังมีส่วนช่วยเชิดชูอาคารให้ดูเด่นเป็นสง่า โดยกำหนดให้เกิดเงาอาคารสีทองสะท้อนลงบนผิวน้ำของสระ อนึ่ง สระแห่งนี้ในสมัยเฮอันพวกชนชั้นสูงนิยมมาพักผ่อน พายเรือเล่น บริเวณโดยรอบเป็นส่วนป่าไม้ใหญ่ร่มรื่น มีทั้งหมู่สน แอปเปิ้ล ซีดาร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนปรากฎเป็นเงาสะท้อนในสระด้วย ช่วยขับสีทองของอาคารให้เปล่งปลั่งยิ่งขึ้น อีกทั้ง บรรยากาศของแสงสียังเปลี่ยนไปตามเวลาและฤดูกาล ช่วยให้สถานที่นี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน ใน ค.ศ.1950 ตัวอาคารสีทองได้รับความเสียหายมากจากอัคคีภัย และได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมทุกประการ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set 

 • บ่าย

  เสริมสิริมงคลไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizu temple) หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย ส่วนมากมาเพื่อสักการะ และขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าวัด) 

  เดินทางสู่ เมืองอิซุมิซาโนะ (Izumisano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดโอซาก้า อยู่ใกล้สนามบินคันไซมี เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด ธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหารที่อร่อย ตะลุยช้อปปิ้ง Rinku Premium Outlet Osaka เป็นศูนย์การค้าเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของใช้ในบ้าน อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย สินค้าทุกชิ้นลดราคาจากราคาปกติ 30% ถึง 70% 

  วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภา...

  วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพื่อสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

  ที่พัก: Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

  หลังเช็คอินโรงแรมแนะนำ อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย บริเวณแถวโรงแรม เพื่อให้ท่านได้หาร้านค้าซื้อของฝาก หรือ ร้านอาหารเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารในระแวกนั้นๆ


วันที่ห้า 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย


 • 09.55

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ613 

  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)


 • 14.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม./วัน)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 2,000 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  ** ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง กรณีที่คนขับรถไม่ได้พักโรงแรมเดียวกับกรุ๊ปทัวร์ หรือ คนขับรถต้องนำรถส่งกลับบริษัทฯ จะสามารถให้บริการกรุ๊ปทัวร์ในวันนั้นๆ ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง เท่านั้น เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้คนขับรถถึงที่หมายปลายทางนั้นๆ แล้วเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินเวลา 11 ชม. ตามที่กฎหมายกำหนดบังคับ


  ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


  *การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง และไม่สามารถขอเพิ่มเวลาใช้บริการรถบัสนำเที่ยวได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿34,371.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿34,371
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Hokkaido Autumn Falling Leaves ฮอกไกโด โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Red Autumn HOKKAIDO ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Romantic Autumn HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿34,371