Instagram East Europe AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 7วัน 4คืน

สโลวาเกีย

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ออสเตรีย ชมเมืองฮัลส์สสตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ

พระราชวังเชินบรุนน์ เมืองลินซ์ จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์

ช็อปปิ้งเอาท์เล็ทสินค้าแบรนด์เนม

เช็ก เข้าชมปราสาทปราก ถนนทองคำ สัมผัสเมืองมรดกโลก 

เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์ !  ปราสาทครุมลอฟ

สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง!!  ปราสาทบุราติสุลาวา 

ฮังการี ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป

ชมความน่าหลงไหล ปราสาทบูดาเปสต์ สะพานชาร็ลส์

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


09-15 ตุลาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿73,136.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿16,965.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿12,500.00
อัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์ ** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง **
฿120,000.00
18-24 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿73,136.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿16,965.00
พักเดี่ยว
฿12,500.00
อัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์ ** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง **
฿120,000.00

13-19 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿72,026.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿16,965.00
พักเดี่ยว
฿12,500.00
อัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์ ** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง **
฿120,000.00

02-08 ธันวาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿73,136.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿16,965.00
พักเดี่ยว
฿12,500.00
อัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์ ** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง **
฿120,000.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • 22.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 


วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยาน...
 • 01.35

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบิน EMIRATES (EK)  เที่ยวบินที่ EK385

 • 04.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 • 08.55

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ EK127

 • 12.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย   

  นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวง ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (Vienna City Hall) หรือที่เรียกว่า Rathaus เป็นอาคารที่สวยงามที่สุดในบรรดาอาคารเก่าแก่และภายในห้องต่างๆ ถูกตกแต่งสไตล์โกธิค โดยที่แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 คนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอาคาร

  เวียนนา เป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่สุด และเป็นหนึ่งในเก้ารัฐของประเทศออสเตรีย เวียน...

  เวียนนา เป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่สุด และเป็นหนึ่งในเก้ารัฐของประเทศออสเตรีย เวียนนาเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยมีผู้อาศัยทั้งสิ้น 1.9 ล้านคน (2.6 ล้านคนถ้านับรวมปริมณฑล คิดเป็นหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ) และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เวียนนาเป็นนครที่มีประชากรในเขตเมืองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป ในช่วงก่อนเริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 20 เวียนนาเป็นเมืองที่มีประชากรพูดภาษาเยอรมันมากที่สุดในโลก และในช่วงก่อนการแบ่งแยกของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นครมีประชากรมากถึง 2 ล้านคนในปัจจุบัน เวียนนาเป็นเมืองที่มีประชากรพูดภาษาเยอรมันมากเป็นอันดับที่สองรองจากเบอร์ลิน เวียนนาเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ สหประชาชาติ โอเปก และโอเอสซีอี ตัวนครตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของออสเตรีย และอยู่ใกล้กับพรมแดนเช็กเกีย สโลวาเกีย และฮังการี โดยกลุ่มประเทศนี้ดำเนินงานร่วมกันในภูมิภาคยุโรปกลาง เวียยนามีประชากรในเขตปริมณฑลทั้งสิ้น 3 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับบราติสลาวา ใน ค.ศ. 2001 ย่านใจกลางเมืองได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก แต่ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 ย่านใจกลางเมืองถูกนำใส่รายชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในอันตรายนอกจากนี้ เวียนนายังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "นครแห่งดนตรี" อันเนื่องจากมรดกทางดนตรีที่สำคัญ เวียนนายังถูกกล่าวขานว่าเป็น "นครแห่งความฝัน" เพราะเป็นบ้านเกิดของนักจิตวิเคราะห์คนแรกของโลกอย่างซีคมุนท์ ฟร็อยท์ บรรพบุรุษของชาวเวียนนาเป็นชาวเคลต์และชาวโรมัน ซึ่งได้อพยพมาในช่วงสมัยกลางและสมัยบารอก เวียนนาเป็นที่รู้จักในด้านแหล่งดนตรีแนวหน้าของยุโรป โดยมีดนตรีคลาสสิกแบบเวียนนามาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พื้นที่ใจกลางทางประวัติศาสตร์ของเวียนนาเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งรวมไปถึงพระราชวังและสวนแบบบารอก และถนนวงแหวนเวียนนา ซึ่งสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รายล้อมไปด้วยอาคารใหญ่ อนุสรณ์ และสวนสาธารณะ เวียนนามีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก จากการสำรวจนครของโลก 127 แห่งใน ค.ศ. 2005 หน่วยอินเทลลิเจนซ์ของนักเศรษฐศาสตร์จัดอันดับให้เวียนนาเป็นนครที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (ร่วมกับแวนคูเวอร์และซานฟรานซิสโก) ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2011–2015 เวียนนาตกไปอยู่อันดับที่สอง โดยเป็นรองเพียงเมลเบิร์น และใน ค.ศ. 2018 เวียนนากลับไปอยู่อันดับที่หนึ่งอีกครั้ง ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึง ค.ศ. 2019ในช่วงเวลาสิบปี (2009–2019) บริษัทคุณภาพชีวิตอย่างเมอร์เซอร์จัดอันดับให้เวียนนาได้อันดับหนึ่งในด้าน "คุณภาพความเป็นอยู่" จากการสำรวจนครรอบโลกกว่า 100 แห่ง โมโนเซิลจัดอันดับให้เวียนนาอยู่อันดับที่สองในด้านคุณภาพชีวิตประจำปี 2015 จากรายชื่อนครทั้ง 25 แห่งของโลก ยูเอ็น-ฮาบิแท็ต ประกาศให้เวียนนาเป็นนครที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกประจำปี 2012–2013 ตัวนครเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกในด้านวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมประจำปี 2007 และ 2008 และอยู่อันดับที่ 6 (จากนคร 256 แห่ง) จากดัชนีนครนวัตกรรมประจำปี 2014 ที่ใช้เกณฑ์ 162 ข้อจากสามประเด็น ได้แก่ วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน และการค้า เวียนนาเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผังเมืองอยู่บ่อยครั้ง และผังเมืองเวียนนาก็ถูกใช้เป็นตัวอย่างของนักผังเมืองด้วยเช่นกันในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2005–2010 เวียนนาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในด้านการประชุมระดับโลก และมีนักท่องเที่ยว 6.8 ล้านต่อปี

  พระราชวังเชินบรุน (เยอรมัน: Schloss Schönbrunn) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเ...

  พระราชวังเชินบรุน (เยอรมัน: Schloss Schönbrunn) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ประวัติ จักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 2 เป็นผู้ต้นคิดเรื่องพระราชวัง ในปี ค.ศ. 1569 จักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่น้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช้ทำมาหากินและในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่า แคตเตอร์เบิร์ก ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่าน้ำพุอันสวยงาม ซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่พุดขึ้นมาบริเวณนั้น และพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาล นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์ แต่เดิมด้านหลังของพระราชวังจะเป็นป่าใช้สำหรับล่าสัตว์แต่ภายหลังได้มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากขึ้นมาอย่างเลิอค่า ต่อมาพระนางเอเลนอร์ กอนซากา ผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นอย่างมากได้เพิ่มเติมพระรางวังเข้ากับพระที่นั่งแคตเตอร์เบิร์กในภายหลัง และในปี ค.ศ. 1638 ตุรกีได้บุกรุกออสเตรียพระราชวังถูกทำลายและไม่ได้มีการบูรณะ ฟื้นฟูอีกเลย

  พระราชวังโฮฟบวร์ค (เยอรมัน: Hofburg) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเ...

  พระราชวังโฮฟบวร์ค (เยอรมัน: Hofburg) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮาพส์บวร์คซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิกพระราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพำนักที่พระราชวังเชินบรุนในฤดูร้อน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) เมนูพิเศษ! Ribs Of Vienna (1 rack 500g)

  Highlight !  เมนูซี่โครงหมูย่างกับความอร่อยเลื่องชื่อ ของประเทศออสเตรีย  ตัวซี่โครงหมูย่างถูกย่างจนเกรียมเล็กน้อย เสิร์ฟพร้อม กับซอสและกะหล่ำดองไว้ทานคู่กัน ให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม 

  ที่พัก :  Austria Trend Ananas หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : กรุงเวียนนา – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่2)

  นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 289 กม./ 4.15 ชม.)  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ให้ท่านอิสระเดินถ่ายภาพเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างท่านละ 1 ตัว

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 125 กม./ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีการผลิตเหล็ก เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อดีตเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต (Ars Electronica Center) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ เป็นที่จัดแสดงวิทยาการต่างๆ ที่ส่งผลต่อมวลมนุษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอวกาศ หุ่นยนต์และเอไอ ยารักษาโรค เป็นต้น 

  จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ (Hauptplatz) บริเวณตรงกลางมีอนุเสาวรีย์หินอ่อนที่ขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยรอดพ้นภัยทั้งจากโรคระบาด และการโจมตีของกองทัพออตโตมันมาได้ มหาวิหารเก่าลินซ์ (Old Cathedral) หรือเรียกอีกอย่างว่าโบสถ์อิกเนเชียส ที่นี่ทำหน้าที่เป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลลินซ์   โรงละครลินซ์ (Neues Musiktheater) สร้างขึ้นระหว่างปี 2008 ถึง 2013 ทำหน้าที่เป็นโรงละครและโรงโอเปร่าของเมืองลินซ์ 

  เป็นที่จัดแสดงวิทยาการต่างๆ ที่ส่งผลต่อมวลมนุษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอวกาศ หุ่นย...

  เป็นที่จัดแสดงวิทยาการต่างๆ ที่ส่งผลต่อมวลมนุษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอวกาศ หุ่นยนต์และเอไอ ยารักษาโรค เป็นต้น

  ในโลกที่พูดภาษาเยอรมัน ละครเพลงยังรวมถึง โอเปร่าโอเปร่าร้องเพลงสไตล์คาบาเรต์และล...

  ในโลกที่พูดภาษาเยอรมัน ละครเพลงยังรวมถึง โอเปร่าโอเปร่าร้องเพลงสไตล์คาบาเรต์และละครเพลงนอกเหนือจากรูปแบบพิเศษบางอย่างด้วยทั้งสี่ประเภทที่ปรากฏตามลำดับของรายการนี้มีอายุน้อยกว่าโรงละครพูดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยโบราณถึงสองพันปีโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาพัฒนาขึ้น (เนื้อหาและละคร) จากรูปแบบผสมที่ละครหรือดนตรีใช้เพื่ออธิบายสิ่งอื่น ๆ แนวเพลงที่พัฒนาตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์เป็นต้นไปซึ่งอาศัยการผสมผสานระหว่างโลโก้และการเลียน แบบอย่างกลมกลืน . ไม่ว่าดนตรีควรกำหนดเนื้อหาหรือในทางกลับกัน ดนตรีควรเป็นไปตามบทกวีถือเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานที่ทำให้ค่ายแตกแยก ในศตวรรษที่ 20 ผู้คนยังทดลองรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างละครและดนตรีในลักษณะที่ค่อนข้างไม่เชื่อมโยงและเชื่อมโยงกัน เดิมที การแสดงละครเพลงประกอบด้วยนักแสดงนักร้อง (บางครั้งก็อยู่ร่วมกันเป็นการส่วนตัว) และวงออเคสตรา ในช่วงล่าสุด ดนตรีมักถูกบันทึกจากการบันทึก บางครั้งผสมกับเสียงสด

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)

  ที่พัก : Trans World Hotel Donauwelle หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานช...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 71 กม./1.15 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองหยดน้ำ" จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาล 


  ปราสาทครุมลอฟ หรือ เชสกี้ครุมลอฟ (Český Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอัน...

  ปราสาทครุมลอฟ หรือ เชสกี้ครุมลอฟ (Český Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาและริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง ภายในเขตพระราชฐาน มีห้องหับต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องบรรทม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)

 • บ่าย

  นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม./ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐเช็ก ด้วยความสวยงามและเงียบสงบ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)”  นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา มีรูปปั้นสไตล์บาโรก ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ผ่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สำคัญอย่าง หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) โดยทุกๆ ชั่วโมง ตรงหน้าต่างจะมีขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาสามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว

  จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมปราสาท) ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชารล์สที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อาทิ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซ็นเตอร์วิตัส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ การสร้างหลังคามีรูปทรงแหลมสูง มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา (The St. George’s Basilica) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยสไตล์โรมาเนสก์ ที่ให้บรรยากาศเรียบง่าย และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก และอีกจุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองคำ (Golden Lane) โดยสาเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น บริเวณนี้เคยเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

  สะพานชาลส์ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย เ...

  สะพานชาลส์ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1357 ในพระบรมราชานุเคราะห์จากจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างเสร็จเมื่อตอนเริ่มศตวรรษที่ 15 สะพานแห่งนี้สร้างแทนสะพานจูดิท ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1158–1172 ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปี ค.ศ. 1342 จึงได้มีการก่อสร้างสะพานใหม่ แรกเริ่มใช้ชื่อว่า สะพานสโตน (Stone Bridge) หรือสะพานปราก (Prague Bridge) และมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1870 สะพานมีความยาว 621 เมตร (2,037 ฟุต) และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร (33 ฟุต) สร้างตามแบบสะพานสโตนในเรเกนส์บูร์ก เป็นสะพานโค้งประกอบด้วยช่องโค้ง 16 ช่อง

  ปราสาทปราก (เช็ก: Pražský hrad; [ˈpraʃskiː ˈɦrat]; อังกฤษ: Prague Castle) เป็นหม...

  ปราสาทปราก (เช็ก: Pražský hrad; [ˈpraʃskiː ˈɦrat]; อังกฤษ: Prague Castle) เป็นหมู่ปราสาทในปราก ประเทศเช็กเกีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในปัจจุบันเป็นที่พำนักทางการของประธานาธิบดีเช็กเกีย ในอดีตเคยเป็นวังประจำกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย, จักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และประธานาธิบดีเช็กโกสโลวาเกีย โบราณวัตถุสำคัญ มหามงกุฏโบฮีเมียเก็บรักษาในห้องลับภายในปราสาทนี้ ในปี 2006 กินเนสบุ๊กยกย่องให้ปราสาทปรากเป้นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร (750,000 ตารางฟุต) ความยาว 570 เมตร (1,870 ฟุต) และความกว้างเฉลี่ย 130 เมตร (430 ฟุต) ปราสาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของปราก ด้วยจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่ 1.8 ล้านคนต่อปี

  Golden Lane (Czech: Zlatá ulička) is a street situated in Prague Castle, Czech R...

  Golden Lane (Czech: Zlatá ulička) is a street situated in Prague Castle, Czech Republic. Originally built in the 16th century to house Rudolf II's castle guards, it takes its name from the goldsmiths that lived there in the 17th century.[1] Golden Lane consists of small houses, painted in bright colours in the 1950s.[1] The street originally had houses on both sides, but one side was demolished in the 19th century.[1] Today, the lane is a part of the small and big castle rings (i.e. a fee must be paid to enter), while there is free entry after the Prague Castle interiors close. Many of the houses are now souvenir shops, and there is a museum of medieval armory within the former 14th-century fortification accessible from Golden Lane. A sister of writer Franz Kafka rented the house number 22 in the summer of 1916; Kafka used this house to write for approximately one year.[2] Jaroslav Seifert, who won the Nobel Prize in Literature in 1984 and who was one of the signatories of Charter 77, lived there in 1929.[1][3] Golden Lane is connected with Dalibor Tower, which used to be a dungeon.

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)

  ที่พัก : Clarion Congress Hotel Prague - CPI Hotels a.s. หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่8)

  นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 329 กม./ 4.45 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี ให้ท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว และที่สำคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาสำหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย 


  ปราสาทบราติสลาวา (สโลวัก: Bratislavský hrad) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลว...

  ปราสาทบราติสลาวา (สโลวัก: Bratislavský hrad) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians เหนือแม่น้ำดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตั้งทำให้เป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานที่ตั้งสามารถเห็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมของบราติสลาวา ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันที่สภาพอากาศดี มีตำนานหลายเรื่องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของปราสาท ตัวปราสาทประกอบด้วยหอคอยสี่ที่ (แต่ละมุม) และลานภายในที่มีบ่อน้ำลึก 80 ม. (260 ฟุต) หอคอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดคือหอคอยคราวน์ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ หอคอยขนาด 47 ม. (154 ฟุต) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 และเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 1500 เป็นระยะเวลาประมาณ 200 ปี เป็นที่สวมมงกุฎเพชรแห่งฮังการี[1] ผนังด้านนอกและทางเดินภายในมีชิ้นส่วนขององค์ประกอบการก่อสร้างแบบกอธิคและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ประตูทางเข้ามีกำแพงล้อมรอบจากศตวรรษที่ 16 ยังคงปรากฏให้เห็นทางด้านตะวันออกของทางเข้าหลัก ด้านหลังทางเข้าเป็นทางที่นำไปสู่บันไดขนาดใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่นิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวักบนชั้นสอง ปีกตะวันตกของชั้นนี้มีห้องโถง 4 ห้องสำหรับ Treasure Chamber (เปิดในปี 1988) ที่มีการรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าที่สุดและวัตถุอื่น ๆ ของสโลวาเกียรวมถึงรูปปั้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า Venus of Moravany ส่วนชั้นสามเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์สโลวาเกีย ชั้นแรกทางด้านใต้ของอาคารเป็นที่ตั้งของห้องพักของรัฐสภาสโลวัก สภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสโลวัก รวมถึงเครื่องเรือนจากศตวรรษที่ 16 ทางด้านทิศเหนือของอาคาร อดีตโบสถ์บาร็อค เป็นที่ตั้งของ Music Hall ที่จัดคอนเสิร์ต ลานภายในมีทางเข้าสู่ Knights Hall

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงมีชื่อเรียกเล่นๆว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” 


 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)

  ที่พัก : IntercityHotel Budapest หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่หก 6 : เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11)

  พาทุกท่านทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ (ค่าล่องเรือรวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น สะพานเชน, สะพานอลิซาเบธ, ปราสาทบูดาเปส,  รัฐสภาบูดาเปส ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)

  นำท่านเดินทางสู่เมืองพาห์นดอฟ  (Parndorf) (ระยะทาง 196 กม. / 3 ชม.) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Outlet สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, NIKE และ ร้านช็อคโกแลตอย่าง Lindt ร้านขนมเวเฟอร์ชื่อดังของออสเตรียยี่ห้อ Manner และอีกมากมาย ถือว่าเป็นเอ้าท์เล็ทที่มีร้านหลากหลาย ของมีให้เลือกเยอะ


 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาที) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


 • 22.40

  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK126

วันที่เจ็ด 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • 06.15

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต   แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

 • 09.40

   นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบิน EMIRATES (EK) โดยเที่ยวบินที่ EK372

 • 19.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 35,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,900 บาท (40,900 บาท)

   กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ ต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้นเงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • .   กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง

  ยกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม  หรืออื่นๆ) 

  ยกเลิกการเดินทาง 25-45 วันก่อนการเดินทาง   คืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ ) 

  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 


  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง


  กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้ 

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านพิจารณา

  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่น          วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ท่านจะเสียค่าตั๋วตามจริง

  ค่าห้องโรงแรมที่พัก ตามกฎท่านจะต้องโดนค่าห้องหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะยึดค่าห้อง ในทันที

  ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน


  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ


ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต


  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น


  เอกสารส่วนตัว สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)


  หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

  - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

  - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)


  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

  - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร


  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

  - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร

  - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา


  โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว  หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)

  4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

  4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)

  4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

  4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


  หลักฐานการเงิน


  5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ยื่นคำร้องวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจำเป็นต้องนำเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครั้ง

  5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดำเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานถึง 3 วัน)


  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

  เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • (บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)


  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  การประกันการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้งบริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,900 บาท


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EUR /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 


  กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  การประกันการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้งบริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม


  กรณีพัก 3 ท่าน หากวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้อง Triple room (ห้องพัก 3ท่าน) หรือ เตียงเสริม หรือ SOFA BED จำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง เป็น 1 Twin room (ห้องพัก 2 ท่าน) + 1 Single room (ห้องพักเดี่ยว)  ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ และไม่สามารถเสริมเตียงได้  


  โรงแรมมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต ไม่มีอ่างอาบน้ำ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน


  โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี 


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรมบทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿16,965.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿16,965
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿17,400
Instagram East Europe AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 7วัน 4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿16,965