เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก นินห์บินห์ 4วัน3คืน

เวียดนาม

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน เช็คอิน ค่าเฟ่แห่งใหม่ Moana Café

เดินเล่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เยือน เมืองฮานอยอันทรงเสน่ห์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

ล่องเรือชมความงามของถ้ำ ตามก๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชม วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก

เต็มอิ่ม เฝอเวียดนาม + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


30 มีนาคม-02 เมษายน 2023
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
฿17,953
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500
31 มีนาคม-03 เมษายน 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿16,823
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

07-10 เมษายน 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿17,953
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

05-08 พฤษภาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿17,953
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

12-15 พฤษภาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿16,823
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

19-22 พฤษภาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿16,823
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

26-29 พฤษภาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿16,823
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

08-11 มิถุนายน 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿15,693
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

16-19 มิถุนายน 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿15,693
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

22-25 มิถุนายน 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿15,693
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2023
ราคาผู้ใหญ่
฿15,693
พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม
฿4,500

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย FD642 DMK-HAN 07.00-08.35 เมืองฮานอย –...
 • 04.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD642

 • 08.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทำให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝรั่งเศส

  ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีก...

  ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก เมืองซาปาตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งห่างจากชายแดนประเทศจีนประมาณ 380 กิโลเมตรมีภูมิประเทศแบบเทือกเขา โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน (The Hoàng Liên Son) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซีปัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามที่ระดับความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สำหรับชุมชนเมืองซาปานั้น ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะภูมิอากาศตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Köppen climate classification) แบบ Cwb มีลักษณะโดยทั่วไปคืออบอุ่นชื้นและมีฝนตกในฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม) อบอุ่นและแห้งในฤดูหนาว โดยเมืองซาปาบางปีนั้นจะมีหิมะตกได้ในบางวัน เมืองซาปาเป็นชุมชนชาวเขาขนาดเล็กและเป็นบ้านเกิดของชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าพันธุ์ มีประชากรทั้งหมด 36,000 คน ประกอบไปด้วย กลุ่ม Kinh (Viet) ร้อยละ 15 และกลุ่มชาติพันธุ์หลักอีก 5 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วยกลุ่ม Hmong ร้อยละ 52 กลุ่ม Dao ร้อยละ 25 กลุ่ม Tay ร้อยละ 5 กลุ่ม Giay ร้อยละ 2 และกลุ่ม Xa Pho จำนวนเล็กน้อย โดยประมาณ 7,000 คนอาศัยอยู่ในตัวเมือง ส่วนประชากรกลุ่มที่เหลือกระจายไปอาศัยอยู่ตามชุมชนย่อยในเขตชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยอาศัยภูมิประเทศที่ลาดชันคล้ายขั้นบันได โดยมีผลผลิตทางเกษตรกรรมหลักคือข้าวและข้าวโพด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม  

 • บ่าย

  พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

  นำท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat  CatVillage) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้

  จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที...

  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้เลือกซื้อและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหมู่บ้านชาวม้งดำ ซึ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเ...

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหมู่บ้านชาวม้งดำ ซึ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร มีการเก็บค่าเข้าชมเพื่อนำไปบำรุงหมู่บ้าน อยู่ที่ 70,000 ดอง หรือ 100 บาทโดยประมาณ การเดินทางในหมู่บ้านตลอดเส้นในเยี่ยมชมภายในและสถานที่ต่างประมาณ 2 กิโลเมตร

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด

  ที่พัก : Azure Sapa 4*/ Sapa Convention Center 3* / Sapa Green 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง 2 : ซาปา – โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าFanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ - ยอดเ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  นำท่านเดินทางชม โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า

  นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

  ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  

  ที่พัก : Duc Huy Grand Lao Cai 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม 3 : เมืองฮานอย - ร้าน Otop - สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ - อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย พาท่านแวะร้าน Otop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

  นำทุกท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิต ท่านเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเวียดนาม เป็นผู้ประกาศอิสรภาพเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้รวบรวมประเทศเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

 • บ่าย

  นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า เวียดนามทำ สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

  จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย เป็นของที่ระลึกต่างๆ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  


  ที่พัก : First Eden Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่ 4 : วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – เมืองนินบินห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก– ท่าอากาศยานนานาชาติโหน...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

  นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนินห์บินห์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ

  จากนั้นนำทุกท่านล่องเรือชมถ้ำ ตามก๊ก (Tam Coc) หรือที่แปลว่า สามถ้ำ ที่มีความงดงามด้านทัศนียภาพ และธรรมชาติอันโดดเด่นในเรื่องของภูเขาหินปูนที่สูงตระหง่าน พร้อมมีแม่น้ำไหลลัดเลาะไปตามภูเขา และมีท้องนาที่สีเขียวขจีสวยงาม นับเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และมีความงดงามเอาเป็นอย่างมาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  

 • บ่าย

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

  พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจำชาติเวียดนาม ท่านละ 1ชิ้น

 • 21.10

  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645

 • 23.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ 8,800.00THB
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ


  ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยวสำหรับบนบานาฮิลล์ เพิ่ม 4,500 บาท หรือ 
  สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ
  สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท / ห้อง
  ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿15,693
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿15,693
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿15,693