SRILANKA 5D3N

ศรีลังกา

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ถ้ำดัมบุลลา สิกิริยา วัดพระเขี้ยวแก้ว

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


21-25 มีนาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿40,135.00
บริการเสริม
ค่าบริการ

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ
 • 17.20

  คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพื่อทำการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ... ให้การต้อนรับ

 • 20.20

  คณะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สู่โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD140 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที  ( เวลาศรีลังกา ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง )


 • 22.00

  ถึงสนามบินนานาชาติบันดาราไนยเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในเอเชียใต้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวเบงกอลและทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลอาหรับ ศรีลังกามีจำนวนประชากรประมาณ 22 ล้านคน (ค.ศ. 2020) และเป็นรัฐหลายชนชาติซึ่งเป็นถิ่นฐานของวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ชาวสิงหลเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ชาวทมิฬซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยขนาดใหญ่ก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเกาะเช่นกัน กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่ปักหลักอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนาน ได้แก่ ชาวมัวร์ ชาวเบอร์เกอร์ (Burgher) ชาวมลายู ชาวจีน และชนพื้นเมืองแว็ททา หลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว  

  ให้ท่านได้แลกเงินรูปี ศรีลังกาที่สนามบิน แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พักริมมหาสมุทรอินเดีย ที่เมืองนีกอมโบ 

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amagi Aria Negombo หรือเทียบเท่า


วันที่สอง 2 : เนกัมโบ – ดัมบุลล่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดัมบลุล่า (Dambulla) หรือที่บางครั้งก็ออกเสียงเป็นดัมบุลละ แต่ไม่ว่าจะออกเสียงว่า...ดัมบุลลา หรือ ดัมบุลละ ก็ล้วนแต่หมายถึงพุทธสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา ที่เป็นทั้งชื่อเมือง ชื่อวัด และชื่อถ้ำ ที่ตั้งอยู่บนเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,118 ฟุต โดยมีพิกัดที่ตำแหน่งใกล้ๆกับกึ่งกลางของเกาะลังกา


  ดัมบุลลา ( สิงหล: දඹුල්ල Dam̆bulla ,ทมิฬ: தம เก็ตபுளाளை Tampuḷḷai ) เป็นเมืองที่...

  ดัมบุลลา ( สิงหล: දඹුල්ල Dam̆bulla ,ทมิฬ: தம เก็ตபுளाளை Tampuḷḷai ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตมาตาเลในจังหวัดตอนกลางของศรีลังกา ที่ นี่เป็นศูนย์กลางที่มีประชากรและมีลักษณะเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมาตาเลในเขตมาตาเลอยู่ห่างจากโคลัมโบ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 148 กม. (92 ไมล์) ห่างจากมาตาเล ไปทางเหนือ 43 กม. (27 ไมล์) และห่างจาก แคนดีไปทางเหนือ 72 กม. (45 ไมล์) เนื่องจากตั้งอยู่ตรงทางแยกหลักจึงเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผักหลักของประเทศ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลกแห่งที่ 2 จาก 10 แห่งของประเทศศรีลังกา พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา เป็นพระราชวังที่อยู่สูงเฉียดฟ้า มีบันไดทั้งหมด 2,000 ขั้น ประวัติของพระราชวังแห่งนี้มีอยู่ว่า มีกษัตริย์ 1 พระองค์และกษัตริย์องค์นี้มีพระโอรส 2 พระองค์ พระโอรสทั้ง 2 พระองค์เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกัน โดยพระโอรสองค์สุดท้องไปฆ่าพระบิดาของตัวเองและกำลังจะขึ้นครองราชย์แทน แต่กลับหนีพระโอรสองค์โตผู้เป็นพี่ชาย เพราะกลัวว่าพี่ชายจะมาฆ่าเพื่อล้างแค้นให้กับผู้เป็นพ่อ จึงได้ทำการสร้างพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยาขึ้นมาและสร้างอยู่บนที่สูงเพื่อป้องกันข้าศึกเข้ามาทำร้าย แต่ท้ายที่สุดแล้วเพราะความสำนึกในบาปกรรมที่ทำกับพระบิดา พระโอรสองค์สุดท้องจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองคนบาป ประกอบด้วยหินปลักภูเขาไฟความสูงประมาณ 370 เมตร ป้อมปราการและปราสาทโบราณ รายล้อมด้วยสวนหย่อมและระบบชลประทาน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของศรีลังกา โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังโบราณ มีประชากรอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานการสร้างวิหารพุทธมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ป้อมปราการเหล่านี้สร้างขึ้นในคริสตศวรรษที่ 5 โดยพระเจ้ากัสสปะ ระหว่าง ค.ศ. 447 ถึง ค.ศ. 495 เพื่อป้องกันการชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าโมคคัลลานะ พระเชษฐาของพระองค์

  นำท่านออกเดินทางสู่ วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple)  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต วัดนี้สร้างโดยกษัตริย์ Walagambahu ในศตวรรษที่ 1 เป็นวัดถ้ำที่น่าประทับใจที่สุดของศรีลังกา กลุ่มถ้ำ 5 แห่งมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ที่มีผนังและเพดานทาสีมากกว่า 2,000 ตารางเมตร ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปีมาแล้ว เป็นพื้นที่ภาพวาดที่กว้างขวางที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระพุทธรูปกว่า 150 องค์ โดยองค์ที่ใหญ่ที่สุดคือพระพุทธรูปขนาดมหึมาจากหินยาว 14 เมตร

  “ดัมบุลลา” เป็นชื่อของพุทธสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา ตั้งอยู่บนเขา ม...

  “ดัมบุลลา” เป็นชื่อของพุทธสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา ตั้งอยู่บนเขา มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ๑,๑๑๘ ฟุต ทั้งยังเป็นตำแหน่งที่เกือบจะอยู่กึ่งกลางของเกาะ และอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองหลวงเก่าที่สำคัญ ๓ แห่ง คือ เมืองอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษที่ ๔ - ๑๖) เมืองโปลนนารุวะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘) และเมืองแคนดี้ (พุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๔) อีกด้วย หลังจากที่นักโบราณคดีได้สำรวจและขุดค้นในบริเวณนี้แล้วได้พบว่า ที่นี่รวมทั้งบริเวณโดยรอบมีร่องรอยการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ “สมัยก่อนประวัติศาสตร์” แล้ว (สมัยที่ยังไม่มีจารึกและยังไม่มีการนับถือศาสนา) นอกจากนี้ยังได้พบแหล่งฝังศพที่มีมาแต่ยุคหินสืบเนื่องไปถึงต้นสมัยประวัติศาสตร์อีกด้วย ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเริ่มแพร่มาจากอินเดีย ที่แห่งนี้คงถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพุทธสถาน โดยได้มีการขยายเพิงผาให้เป็นคูหา เพื่อใช้เป็นวิหารและที่พักของพระสงฆ์รวมถึงผู้อุปถัมภ์ ดังที่ปรากฏรายชื่อผู้อุปถัมภ์การสร้างที่พักเหล่านั้นอยู่ในจารึกบริเวณหน้าถ้ำ ต่อมาเมื่อจำนวนพระสงฆ์มากขึ้น จึงมีการสร้างคูหาเพิ่มเติมขึ้นอีก พุทธสถานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของลังกา ดังนั้นจึงได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ลังกาหลายพระองค์ ทำให้มีการสร้างเสริมวิหารในถ้ำต่างๆ ขึ้นเพิ่มเติมเรื่อยมา ในถ้ำต่างๆ เหล่านี้ได้พบงานพุทธศิลป์จำนวนมาก ทั้งพระพุทธรูปประทับนั่ง นอน ยืน รวมทั้งยังมีเทวรูป ที่สำคัญคือมีงานจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามยิ่ง

 • ค่ำ

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Tropical Life Dambulla หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สาม 3 : ดัมบุลล่า – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก

  หลังอาหาร   นำท่านเดินทางสู่ สวนสมุนไพร (Spice Garden) ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตร มานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร เป็นต้น

  นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบ และผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคำทุกชั้น โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวาย ดอกไม้ และบูชาอยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้น
  วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร (สิงหล: ශ්‍රී දළදා මාළිගාව) หรือวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองกั...

  วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร (สิงหล: ශ්‍රී දළදා මාළිගාව) หรือวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองกัณฏิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (สยามวงศ์) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกัณฏิ เมืองกัณฏิ ประเทศศรีลังกา เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาของพระพุทธเจ้า และมีส่วนให้เมืองกัณฏิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก[1] วัดพระเขี้ยวแก้ว สร้างโดยพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุดท้ายของประเทศศรีลังกา[1] ในปี พ.ศ. 2138 โดยตัววัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ๆ เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณ เนื่องจากความเชื่อของชาวสิงหลที่เชื่อว่าผู้ที่รักษาพระเขี้ยวแก้วไว้ย่อมถือว่ามีสิทธิชอบธรรมในการเป็นปกครองอาณาจักรมาแต่โบราณ

 • บ่าย

  นำทุกท่านชมการแสดงเต้นรำทางวัฒนธรรมของ Cultural Dance Show เป็นการแสดงศิลปะ การเต้นรำ และมรดกทางวัฒนธรรมของศรีลังกาที่เร้าใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมือง Kandy อันเก่าแก่ต้องดู การเต้นรำของ เริ่มต้นในปี 1982 ด้วยมุมมองของการเต้นรำทางวัฒนธรรม

  ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก


 • เย็น

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Thilanka Kandy หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ 4 : แคนดี้ – โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ นำท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Raja Maha Viharaya) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศ นอกจากนี้ ความสวยงามของวัดกัลยาณีถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ทั้งวิหารสีน้ำตาลอ่อนที่ดูเคร่งขรึม แต่งดงามต่างจากวัดไทย ขณะที่ด้านในแม้จะดูทึมทึบ แต่แสงที่ส่องลอดมาจากด้านนอกขับเน้นให้ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่เล่าเรื่องตามจารึกทางพุทธศาสนาของศรีลังกาที่บันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประเทศศรีลังกา 3 ครั้ง ในพรรษาที่ 8 หลังการตรัสรู้จากการกราบบังคมทูลเชิญของพระเจ้ามณีอัคคีกา กษัตริย์ชาวนากาแห่งเมืองกัลณียา เมื่อทรงมาถึงพร้อมกับพระอรหันต์จำนวนหนึ่ง พระองค์ได้สรงน้ำในแม่น้ำกัลณียา ซึ่งเป็นแม่น้ำหน้าวัดกัลณียาในปัจจุบัน จากนั้นกษัตริย์นากากราบบังคมทูลเชิญให้ประทับบนพระแท่นในปะรำพิธีที่เพิ่งสร้างขึ้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่กษัตริย์และประชาชนชาวนากาและเสด็จกลับแล้ว พระเจ้ามณีอัคคีกาก็ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นครอบพระแท่นประทับดังกล่าว กาลต่อมาไม่นานก็สร้างพระวิหาร ตั้งอยู่ติดกับองค์พระเจดีย์ ซึ่งเป็นยุคก่อนอนุราธปุระถึงกว่า 3 ศตวรรษ


  วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา • วัดกัลณียา ชื่อเต็มว่า เกลานียาราชมหาวิหาร ตามพงศ...

  วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา • วัดกัลณียา ชื่อเต็มว่า เกลานียาราชมหาวิหาร ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่า ในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็น สถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา เป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งสมัยใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรา และสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรมในวัดผสมผสานทั้งศรีลังกา, ไทย, อินเดีย และจีน วัดนี้มีอาคารต่าง ๆ คือวิหาร, เจดีย์, ต้นพระศรีมหาโพธิ, ยังมีพิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, กุฏิพระมีพระประทานองค์ใหญ่ปางมาร วิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก

  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ห้าง One Galle Face Mall แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลัมโบ  

  วัดคงคาราม เป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นด้วยสถา...

  วัดคงคาราม เป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งสมัยใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม วัดแห่งนั้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรา และสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรมในวัดผสมผสานทั้งศรีลังกา, ไทย, อินเดีย และจีน วัดนี้มีอาคารต่าง ๆ คือวิหาร, เจดีย์, ต้นพระศรีมหาโพธิ, วิหารมันทิรัย (Vihara Mandiraya), สีมมามาลัก (Seema Malaka; โถงรวมของสงฆ์) และห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากส่วนทางศาสนาแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, กุฏิพระ, ปิริเวนา (โรงเรียนสอนเณร) สูงสามชั้น และห้องอื่น ๆ สำหรับทำกิจกรรม

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภัตตาคารท้องถิ่น

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบันดาราไนยเก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท... ให้บริการทำการเช็คอินและบัตรโดยสาร 


 • 23.00

  คณะเดินทางออกจากสนามบิน สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD141

วันที่ห้า 5 : กรุงเทพฯ
 • 04.05

  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพด้วยความอิ่มบุญและประทับใจไปนานแสนนาน

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 20 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 15,000 THB
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ


  ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ


  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม


  ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 


  ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่ศรีลังกา


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว


  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด


  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ


  ค่าทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท


  ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่ศรีลังกา


  ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ


  กรณีที่ลูกค้าเดินทางท่านเดียว ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 5,500 บาท


หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้


  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัย  ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿40,135.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿40,135
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿40,833
SRILANKA 5D3N
เริ่มต้นเพียง ฿40,135